Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – účinnost od 1.7.2022

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Centrální evidence systému náležité péče je založena na přebírání informací od hospodářského subjektu, a to …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – účinnost od 1.7.2022“

Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022 31.3.2022 Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“

Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny

Popis Předkládaná právní úprava naplňuje zmocnění stanovené v § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb., a vymezuje nepůvodní druhy ryb, k jejichž vysazování v …
Pokračování textu „Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny“

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. Hlavním cílem novely vyhlášky č. 231/2016 Sb. je zejména: adaptace na nařízení Evropského parlamentu a …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků“

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1. 1. 2022

Metodické pokyny platné od 1. 1. 2022 Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz) Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství. Metodický pokyn č. 3/2021 (odkaz) Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z …
Pokračování textu „Metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1. 1. 2022“

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních …
Pokračování textu „Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022“

AOPK: Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť

Své připomínky můžete zasílat do 21. února. Standard SPPK B02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť obsahuje zásady pro optimální obnovu vodního režimu rašelinišť a pramenišť. Nastavené standardy a doporučené postupy nelze chápat jako striktní návod pro realizaci všech revitalizací. Každý projekt potřebuje individuální přístup a přípravu s ohledem na terén, …
Pokračování textu „AOPK: Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť“

Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“