Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Svazu, který provádí průběžný a periodický dozor nad jeho činností. Při své činnosti je nezávislá a odpovídá za svoji činnost pouze valné hromadě.

Dozorčí rada se vyjadřuje k plnění rozpočtu, k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Svazu.

Dozorčí radu tvoří nejméně 3 členové.

Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Předseda dozorčí rady se zúčastňuje zasedání předsednictva s hlasem poradním a rovněž je členem úzkého vedení. Ostatní členové dozorčí rady mají právo zúčastňovat se zasedání předsednictva bez hlasovacího práva.

Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát do roka.


Zápis dozorčí rady :

2024