Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2022 31.3.2022 Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh“

Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny

Popis Předkládaná právní úprava naplňuje zmocnění stanovené v § 12 odst. 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb., a vymezuje nepůvodní druhy ryb, k jejichž vysazování v …
Pokračování textu „Připomínkování: Návrh nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny“

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 56/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. Hlavním cílem novely vyhlášky č. 231/2016 Sb. je zejména: adaptace na nařízení Evropského parlamentu a …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2022: Novela vyhlášky č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků“

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1. 1. 2022

Metodické pokyny platné od 1. 1. 2022 Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz) Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství. Metodický pokyn č. 3/2021 (odkaz) Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z …
Pokračování textu „Metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1. 1. 2022“

Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních …
Pokračování textu „Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022“

AOPK: Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť

Své připomínky můžete zasílat do 21. února. Standard SPPK B02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť obsahuje zásady pro optimální obnovu vodního režimu rašelinišť a pramenišť. Nastavené standardy a doporučené postupy nelze chápat jako striktní návod pro realizaci všech revitalizací. Každý projekt potřebuje individuální přístup a přípravu s ohledem na terén, …
Pokračování textu „AOPK: Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť“

Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

  A co OSVČ a členové orgánů právnických osob? Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti   NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči

Jasná pravidla chovu a tedy i možnost důslednějších kontrol, to je záměrem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tato zvířata patří například jedovatí hadi nebo krokodýli. Nová vyhláška začne platit od 1. ledna příštího roku, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost …
Pokračování textu „Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadující zvláštní péči“

Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy

Vyhláška Ministerstva zemědělství číslo 454/2021 Sb., která stanovuje seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci. Novela zákona o myslivosti i vyhlášky budou účinné od 1. 1. 2022 pro všechny myslivce s příslušnou povolenkou usmrcovat jedince níže jmenovaných druhů. Vše vychází ze zákona o myslivosti ve znění zákona číslo 364/2021 Sb., tedy jednoho ze zákonů, které byly součástí dlouho projednávaného balíku …
Pokračování textu „Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci – invazivní druhy“