Přidejte se k nám – PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA K TISKU

Členské příspěvky Svazu jsou stanoveny podle počtu obhospodařovaných hektarů půdy, vedené v LPIS.

Za 1 ha půdy je výše členského příspěvku 10 Kč, minimální výše členského příspěvku je 1 500 Kč. Členové – nehospodařící důchodci mají stanovený členský příspěvek v poloviční výši (750 Kč).

U kolektivních členů nebo členů zaměřením podnikatelské činnosti nezemědělské povahy (neobhospodařujících ha) se výše členských příspěvků stanovuje individuálně smluvně.

GDPR:

Vyplněním přihlášky a svým podpisem prohlašujete a stvrzujete, že jste byl seznámen, že Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (dále jen „ČMSZP“) zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje, datum vzniku a zániku členství, datum a výši úhrady členských příspěvků a další údaje poskytnuté pro administrativní a zákonem stanovené účely (vedení seznamu členů ČMSZP, zasílání informací členské základně, plnění vzájemných práv a povinností v rámci ČMSZP v souladu se stanovami ČMSZP, vedení účetní evidence). Právním základem pro zpracování jsou stanovy Spolku, předpisy o účetnictví a ustanovení § 236 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále berete na vědomí, že příjemci osobních údajů mohou být zejména osoby, které zajišťují administrativní činnosti ČMSZP, přípravu akcí pořádaných a spolupořádaných ČMSZP a vedení účetní a daňové agendy ČMSZP.

Údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu, pro účely účetnictví po dobu stanovenou právními předpisy, pro účely evidence členů a bývalých členů bez časového omezení.

Je Vám známo že máte právo: k přístupu k osobním údajům, právo na jejich opravu, právo odstranění závadného stavu, právo na vysvětlení jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva uvedená v článku 12 – 23 tohoto nařízení.

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování je možné se obrátit na správce na adrese:

ČMSZP, Slezská 100/7, Praha 2  120 00