Projekt Farmáři – Farmářům … možnosti, praxe a osvěta ve farmaření

Realizace projektu: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Místo realizace: celá Česká republika

Cíl projektu: na základě příkladů z praxe přijatelnou formou informovat o činnosti farmářů s důrazem na horské a podhorské oblasti.

Popis projektu: projekt je zaměřen na sesbírání příkladů dobré praxe hospodaření farmářů v horských a podhorských oblastech se zaměřením na udržitelné hospodaření – modernizaci, finalizaci, diverzifikaci.

Témata k předávání zkušeností jsou regionální produkce a výroba, zvýšení zaměstnanosti a motivace zaměstnanců popřípadě sociální podnikání v zemědělství, finalizace produktů, minimalizace prodejního řetězce, regionální značky a značení produktů, využití starých zemědělských objektů v rámci diverzifikace nezemědělské činnosti a spolupráce se subjekty na venkově jako jsou místní akční skupiny (MAS).

Výstupy projektu budou sloužit k prezentaci činnosti farmářů v horských a podhorských oblastech vůči nezemědělské veřejnosti. Důraz bude kladen na zvýšení informovanosti o hospodaření na venkově, kde se farmáři v poslední době setkávají s pohledem spíše jako na příjemce dotací, než jako na aktivního podnikatele, s cílem rozvoje svého podnikání v souladu s rozvojem regionu a obcí, kde hospodaří a místní lidé žijí. K tomuto by také měla přispět spolupráce s MAS.

Prezentace výstupů bude jak formou vydávání nového zpravodaje, tak i prezentací na akcích organizace, členů organizace, partnerských organizací a organizací působících ve venkovském prostoru jako jsou například MAS, které sdružují partnery ze soukromého a veřejného života.

Výstupy projektu:

Speciální číslo Farmářských listů

Nový web svazu s ohledem na informace SZP a PRV

Farmářské listy

Prezentace na mezinárodním zemědělském veletrhu Země živitelka 2015

Prezentace na konferenci„České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tento projekt je podpořen dotací poskytnutou Ministerstvem zemědělství.

Logo MZe - bez CR