Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín

V souvislosti s nasazením nového IS Víno se mění podmínky pro úhradu správních poplatků převodem na účet. V případě úhrady správního poplatku převodem na účet se částka nehradí předem, ale výrobce musí vyčkat na doručení výzvy k úhradě správního poplatku, která obsahuje variabilní symbol jako jedinečný identifikátor platby. Pokud správní poplatek bude uhrazen stávajícím způsobem …
Pokračování textu „Upozornění Komise pro hodnocení a zatřiďování vín“

Upozorní pro žadatele programu PGRLF – PROVOZ 2022

 

Prosím ujistěte se, že v předložené smlouvě s “bankovním domem” (příloha pro PGRLF) je jasně uvedeno, že čerpáte finance na PROVOZNÍ VÝDAJE. Ať zbytečně není žádost ukončena.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022

V Praze dne 22. srpna 2022 V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti 2022, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) a to na formuláři k tomu určeném, který je …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha v roce 2022“

Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku“

  Kontrolní listy jsou několikrát za rok aktualizovány v souladu se změnami v legislativě. Obsahují aktuální a úplné znění platné legislativy pro zemědělce i lesníky. Je vhodná pro samokontrolu podniku nebo kontrolu s pomocí poradce. Aktuální legislativa je na našem webu dostupná: v „Kontrolních listech“ v excelu: Kontrolní listy – zemědělská …
Pokračování textu „Poradenská pomůcka Kontrolní (check) listy – „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku““

Obalový materiál na tuto sezónu (srovnání cen)

Jelikož od některých kolegů jsme měli dotaz na cenovou dostupnost obalového materiálu, dovolujeme si Vám nabídnout k porovnání ceník síti a fólií (k dispozici v kanceláři svazu – kontaktujte ředitelku svazu – menclova@cmszp.cz).

Pozn. při paletovém odběru je vyjednávána individuální sleva.

OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.

Ve spolupráci s MZe ČMSCH přidali na WEB formulář https://eagri.cz/HlaseniVcely funkci, pomocí které si můžete sami zaslat opis tohoto hlášení do e-mailové schránky, která je evidována ve Vaší registraci včelaře v ústřední evidenci včelařů. Funkci může využít i včelař, který nepodával hlášení prostřednictvím WEB formuláře. V nabídce Hlášení včelaře na WEB formuláři je nová volba Zaslání opisu …
Pokračování textu „OPIS HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1.9.“

Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)

1) Po přihlášení na https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ zvolíte na hlavní stránce „Portál farmáře eAGRI, registry a aplikace“ 2) Otevřete Registr půdy – LPIS 3) Vyberu „Spustit Registr půdy – LPIS“ a v levém horním rohu na modré liště otevřete adresář „Tisky“ 4) V nabídce vyberete bod 14) Zpráva o výsledcích měření AZZP 5) …
Pokračování textu „Návod na stažení výsledků z portálu farmáře – Agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP)“

Zodpovězené dotazy: Národní dotační titul na preventivní opatření proti vlkovi

Vedení na MŽP odsouhlasil záměr přípravy národního titulu, stále je třeba notifikovat tento program u  Evropské komise jako veřejnou podporu. Národní dotační titul k ochraně stád – kdy, kde, co a kolik a) Kdy se plánuje jeho vyhlášení – letos, původně plánováno jaro, to není jasné, jestli vyjde b) Kde, resp. …
Pokračování textu „Zodpovězené dotazy: Národní dotační titul na preventivní opatření proti vlkovi“

Zelná nafta – připomínáme

Setkalo se nám několik dotazů k zelené naftě, tedy připomínáme. Upozorňujeme, že u roční žádosti je termín posledního března jinak nárok propadá, tedy: – DAP za 1. čtvrtletí se podává do konce června (3 měsíce po březnu) – další čtvrtletí obdobně (30. 6. 2022), – DAP za kalendářní rok 2021 …
Pokračování textu „Zelná nafta – připomínáme“

Dotace MŽP a náhrada škod

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu Podporovaná aktivita …
Pokračování textu „Dotace MŽP a náhrada škod“