Valná hromada ČMSZP dne 18.4.2024 ve Vestci u Prahy

Ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4.
(http://www.hotelukrbu.cz/)

Vážení členové,

níže naleznete harmonogram dne:

Prezence a občerstvení (9:30 – 10:00)
Program jednání:

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu, volba mandátové komise

2. Vystoupení hostů – (uvedení potvzení hosté)

a) Ing. Radek Lanč, náměstek ministra, MZe Ministerstvo zemědělství ČR

b) Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce pro fondy EU

c) Ing. Kala Štěpán, MBA, Ph.D, ředitel ÚZEI

d) Ing. Dlouhý Petr, MBA, generální ředitel SZIF

e) Ing.Vopava Vítězslav, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor, SOT a LPIS, SZIF

3. Zpráva o činnosti svazu za rok 2023
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023
5. Zpráva o hospodaření v roce 2023
a) schválení účetní závěrky za 2023
b) schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
6. Diskuse
7. Závěr

Oběd (12:15)

Žádáme o potvrzení Vaší účasti do 10. dubna 2024. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení a popřípadě právní subjekt, který zastupujete. Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se VH bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat kancelář svazu: info@cmszp.cz ​nebo volejte na telefonní kontakt + 420 602 542 602

 

PŘÍLOHOU TÉTO POZVÁNKY JSOU:

NÁVRH STANOV S VYZNAČENÍM ZMĚN:

2024-04-18-Stanovy-ČMSZP (návrh s vyznačením změn)

VZOR PLNÉ MOCI

Vzor PLNÉ MOCI 2024

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEKONSOLIDOVANÁ

Zpráva 2023 – návrh

Aktivity-GEOPA-v-EU-Valna-hromada-CMSZP

Přílohy