BREXIT a novinky SVS k dovozu

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 Vám představujeme odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde naleznete jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací.

Podání rukou

Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní cla ani kvóty uplatňovány nebudou, ale podmínky pro export do Velké Británie, jako třetí země, budou přesto nové.

Ve vztahu k podnikům dovážejícím produkty živočišného původu z UK doplňuji informaci SVS, že všechny hospodářské subjekty UK byly úspěšně zaregistrovány do systému TRASES-NT a přiřazeny na seznamy schválených zařízení pro dovoz ze třetích zemí.

Text (v AJ) Dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným kr álovstvím je dostupný zde:

https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Na straně EU budou celní orgány na základě celního kodexu Unie provádět kontroly podle společného systému vycházejícího z rizik, jenž se u přepravy zboží v souvislosti s třetími zeměmi používá na všechny ostatní vnější hranice Unie. Tyto kontroly mohou vést ke zvýšené administrativní zátěži podniků a delším lhůtám př i vyřízení celních formalit a postupů.

Nové zásady pro obchod od ledna 2021 se Spojeným královstvím

  • Pokud Vám bylo v minulosti registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) pro vyřízení celních formalit vydáno ve Spojeném království, nebude toto EORI již platné. V takovém případě je třeba požádat o vydání nového EORI, případným jiným řešením je jmenovat celního zástupce v EU.
  • Oprávnění hospodářských subjektů či jiná oprávnění vydaná ve Spojeném království přestávají platit, pokud chce podnik získat oprávnění EU, musí o ně zažádat v členském státě EU.
  • Podniky z EU se musí seznámit s formalitami a postupy pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
  • Při dovozu zboží ze Spojeného království na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH).
  • Vyvážené zboží z EU bude od DPH osvobozeno, pokud vývozce doloží, že zboží opustilo Unii.
  • Podniky z EU se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.
  • Při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se vybírá tato daň a je splatná při uvedení zboží na trh.
  • Na obchod se vztahují stejná pravidla Unie zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd).

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím stanovuje preferenční systém, který umožní dosáhnout na nulovou sazbu cla. Aby mohla být nulová sazba uplatněna, bude nutné mít k dispozici příslušné dokumenty prokazující původ zboží v EU nebo ve Spojeném království. V případě, že příslušné dokumenty nebudou k dispozici v rámci celního řízení, bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Obdobný princip je zakotven v celé řadě obchodních dohod, které má EU uzavřeny se třetími zeměmi (např. mezi EU a Kanadou, EU a Japonskem, EU a Jižní Koreou atd.).

 

Zdroj: MZe a Celní správa