Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti řada nových předpisů EU v podobě nařízení, která jsou pro ČR přímo platná. Základním fytosanitárním předpisem se stává nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o …
Pokračování textu „Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností“

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů   Vyznačené změny Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a …
Pokračování textu „Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:“

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům

Návrh vyhlášky o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Navrhovaná právní úprava navazuje na výše zmíněnou obecnou právní úpravu, blíže ji rozpracovává a specifikuje. Zaměřuje se na čtyři oblasti: stanovení druhů rostlin, kterých se týká možnost provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů před porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu, způsob prokázání splnění …
Pokračování textu „Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům“

Novela vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novely vyhlášky je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 z 14. března 2019, …
Pokračování textu „Novela vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů“

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním cílem novely zákona je zefektivnění činnosti Státního pozemkového úřadu a řešení některých aktuálních problémů vyplývající …
Pokračování textu „Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu“

Návrhy zákonů, nařízení vlády a vyhlášek připravovaných MZe

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je do 15. 10. 2019 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz. 3.9.2019 Návrh zákona, …
Pokračování textu „Návrhy zákonů, nařízení vlády a vyhlášek připravovaných MZe“

Hraboši, hraboši a zase ti hraboši. Krátké poohlédnutí včetně vyjádření ÚKZÚZ

ČTVRTEK 1.8 a PONDĚLÍ 5.8. Vyvěšeno oznámení o aplikaci přípravku pro hubení hlodavců nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) k povolení aplikace Stutox II v dávce až 10 kg na hektar do nor (od 1.8. 2019) a k povolení aplikace Stutox II v dávce až 10 kg na hektar za využití plošné aplikace (rozmetání), a …
Pokračování textu „Hraboši, hraboši a zase ti hraboši. Krátké poohlédnutí včetně vyjádření ÚKZÚZ“

Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor

Evropská komise dne 23. července 2019 zveřejnila v Úředním věstníku EU Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor. Postupná modernizace státní podpory vedla k posílení odpovědnosti členských států a zvýšení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování pravidel státní podpory. V důsledku této modernizace mohou členské státy …
Pokračování textu „Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor“

Co přinese srpen v legislativě? Pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat a mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

15.7.2019 Novela vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 175/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. Cílem vyhlášky je zejména upravit obsah kurzů v oblasti ochrany …
Pokračování textu „Co přinese srpen v legislativě? Pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat a mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.“