Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021

Novela vyhlášky č. 291/2003 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021“

Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020

Nová vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Účelem nové právní úpravy je přizpůsobení požadavků na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020“

Povinnost pro bramboráře

S účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům od 14.12.2019  je povinná registrace profesionálních provozovatelů (pěstitelů, balitelů, skladovatelů brambor), kteří  uvádějí brambory  do oběhu.  Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího registračního čísla se však od 14. 12. 2019 mění na CZ-xxxx (příklad: …
Pokračování textu „Povinnost pro bramboráře“

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Připomínkové řízení probíhá do 22. 01. 2020. Hlavním cílem návrhu zákona je zejména nutnost úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím i snížení škod na lesních porostech, a to zejména na zalesněných kalamitních holinách vzniklých v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale také v zemědělství. Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 22. …
Pokračování textu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů“

Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti řada nových předpisů EU v podobě nařízení, která jsou pro ČR přímo platná. Základním fytosanitárním předpisem se stává nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o …
Pokračování textu „Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností“

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů   Vyznačené změny Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a …
Pokračování textu „Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:“

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům

Návrh vyhlášky o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin Navrhovaná právní úprava navazuje na výše zmíněnou obecnou právní úpravu, blíže ji rozpracovává a specifikuje. Zaměřuje se na čtyři oblasti: stanovení druhů rostlin, kterých se týká možnost provedení průzkumu výskytu škodlivých organismů před porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu, způsob prokázání splnění …
Pokračování textu „Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům“

Novela vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 251/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem novely vyhlášky je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 z 14. března 2019, …
Pokračování textu „Novela vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů“

Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 229/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním cílem novely zákona je zefektivnění činnosti Státního pozemkového úřadu a řešení některých aktuálních problémů vyplývající …
Pokračování textu „Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu“