OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDNÍ KOALICI

Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane ministře,

v návaznosti na akce a prohlášení ze strany zástupců části zemědělské veřejnosti v posledních několika dnech, aktuální znění Vašeho programového prohlášení (dále jen „PP“) a finalizaci Strategického plánu ČR k Společné zemědělské politice (dále jen „ SZP“), obracíme se na vás jménem pěti nevládních zemědělských organizací – Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Českého spolku pro agrolesnictví, Českého svazu chovatelů masného skotu, PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Svazu marginálních oblastí a jménem občanského sdružení Živá voda (dále jen „ NNO“). Zastupujeme všechny formy a velikosti právnických i fyzických osob podnikajících v zemědělství, zejména pak farmáře z méně úrodných oblastí hospodařících převážně na trvalých travních porostech, často zapojených v režimu ekologického zemědělství.

Naše organizace se shodly na níže uvedených prioritách, které by se měly dle našeho mínění projevit v úpravách Strategického plánu.

1Kofinancování rozpočtu SZP nad rámec minima vnímáme jako naprosto nezbytné a uvítali bychom jeho zvýšení na úroveň alespoň 80 %.

Výše kofinancování je zásadní pro úspěšné naplňování cílů a naší prioritou zůstává zajištění financování zemědělců z ANC oblastí, Ekologického zemědělství, generační obměny (tj. mladých zemědělců) a zajištění dostatečného rozpočtu na ambicióznější pojetí Ekoschémat.

ANC oblasti mají v mnoha případech poloviční až 2/3 produkci v porovnání s ostatními oblastmi a částka, která je aktuálně alokována na dorovnání přijmu je již dnes nedostatečná. Tento deficit se při narůstajících cenách vstupů a současně v konkurenci všech výrobních oblastí bude ještě prohlubovat. S ohledem na fakt, že většina zemědělců s chovem masného skotu hospodaří v režimu EZ právě v ANC oblastech, podfinancování ANC má zásadní dopad i na rozvoj ekologického zemědělství.

2. Redistributivní platba – souhlasíme se zavedením redistributivní platby, resp. platby na první hektary ve výši 30 % pro všechny zemědělce. Naše kalkulace jednoznačně ukazují, že tato procentuální výše se pozitivně projeví u většiny zemědělců, což umožní spravedlivější rozložení finančních prostředků napříč všemi skupinami zemědělců. Současně povede k rovnoměrnější distribuci financí mezi intenzivněji i extenzivněji orientované zemědělce, kdy hlavní rolí prvně jmenovaných je primárně výroba potravin, úlohou druhých je pak zejména udržování krajiny v kulturním stavu a vylepšování environmentálních cílů, na něž klade nová SZP důraz.

3. Ekoschémata – základní údržba TTP – požadujeme přesun opatření základní údržba TTP z navrhovaného I.pilíře zpět do II.pilíře, kde je třeba zajistit dostatek finančních prostředků k tomu, aby podpora ošetřování TTP (základní i nadstavbové managementy) byla ponechána minimálně na aktuální úrovni. Uvolněné finanční prostředky ponechané v I. pilíři je možné alokovat na zajištění ambicióznějších Ekoschémat (např. systémové podpory agrolesnických systémů, nové konturace krajiny a trvalých krajinných prvků), což ostatně požaduje i Evropská Komise a široká veřejnost, tak budou mít skutečný environmentální dopad (tj. ocenění mimoprodukčních funkcí a zlepšení kvality půdy, zádrže vody, biodiverzity a ukládání uhlíku apod..). Úspory na financování TTP lze hledat v nově navržených intervencích II. Pilíře (vakcinace prasat, animal welfare, investice do emisí NH3, biopásy, meziplodiny apod.).

4. Ekologické zemědělství (EZ) Zajištění adekvátního rozpočtu pro podporu EZ vychází nejen zPP, ale i ze strategie Z farmy na stůl spadající pod Zelenou dohodu a Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027 (22% zemědělské půdy v ekologickém režimu).  Dostatečná alokace musí zajistit motivaci pro stávající i nově vstupující farmáře. Z našeho pohledu je třeba upozornit na zajištění dostatečné výše kompenzací na TTP, ale zejména orné půdě (minimálně 300 €/ha), protože právě orná půda je klíčová z hlediska požadovaného navýšení plochy, ale také produkce v EZ.

5. Zastropování – pokud bude využit tento nástroj na zastropování BISS platby, tak pouze při zajištění odpočtu mezd.

6. Propojenost podniků – v souladu s bodem PP souhlasíme s kontrolou propojenosti výhradně v rámci investičních dotací Programu rozvoje venkova (II. pilíř PRV) a v rámci Podpůrného garančního rolnického a lesního fondu (PGRLF) U plošných plateb by tento nástroj neměl kýžený dopad, naopak by jeho zavedení mohlo být často kontraproduktivní.

7. Aktivní zemědělec by měl být kontrolován v rámci živnostenského listu, popř. dle registru zemědělců v souladu s bodem PP – snížení byrokratické zátěže zemědělců.

I přesto, že víme, jak je časový harmonogram napjatý, jsme otevřeni dalšímu jednání, kde můžeme probrat podrobněji naše argumenty.

Dne 10.ledna 2022

 

Ing. František Winter v. r.

předseda ČMSZP

 

prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. v.r.

předseda ČSAL

 

Ing. Kamil Malát v.r.

ředitel ČSCHMS

 

Ing. Milan Boleslav v. r.

předseda SMO

 

Bc. Kateřina Urbánková v. r.

manažerka PRO-BIO

Jiří Malík v.r.

předseda Spolku Živá voda, z.s.

člen Výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

 

Filip Vávra v.r.

koordinátor Zemědělské sekce spolku Živá voda, z.s.