Otázky a odpovědi: COVID19 – PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ

 

A co OSVČ a členové orgánů právnických osob?

Osoby samostatně výdělečné činné i členové orgánů právnických osob se budou muset za obdobných podmínek dvakrát týdně testovat, pokud se v místě, kde vykonávají svoji činnost jako hlavní, setkávají s dalšími osobami, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti

 

NÁROKOVÁNÍ TESTOVÁNÍ

  • Od 1. ledna 2022 přes on-line aplikaci na webových stránkách www.samotesty-covid.cz.
  • Žadatel (společnost podnikající v České republice, OSVČ, spolek a pobočný spolek, nadace a nadační fond, církevní právnická osoba, resp. účelové zařízení církve, obecně prospěšná společnost či ústav) může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořené aplikace, která ho provede procesem registrace i samotného vykázání žádosti o příspěvky.
  • Postup registrace a podání žádosti v rámci aplikace bude popsán v uživatelské příručce, která je dostupná ke stažení nejpozději 1. 1. 2022.
  • Žadatelé o příspěvek, kteří si v rámci první povinnosti testování zaměstnanců v prvním pololetí roku 2021 zaregistrovali uživatelský účet, budou moci tento účet použít nebo si budou moci zřídit nový účet.

Více informací naleznete zde: Podmínky čerpaní příspěvku.

Na koho a jakou výši příspěvku lze čerpat

  • Příspěvek je čerpán za zaměstnance (v případě OSVČ i za sebe).
  • Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Lze ho získat pouze na antigenní test uvedený:
  • Na jednoho pojištěnce bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH).

Povinnosti zaměstnavatele dotazy od Vás:

Platí povinnost testovat i pro očkované?

Ano, a to minimálně po dobu 2 týdnů, následně by vyjímku měli ti, co prodělali 3. očkování. 

Pozor, existují vyjímyky: 

Podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, nemusí  zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti.

Nebo zaměstnanec

a) podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem – prokazuje potvrzením (i digitálním)
b) podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním
výsledkem – prokazuje potvrzením (i digitálním)
c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného
zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je
orgánem nebo členem orgán – písemné potvrzení

Jaký je interval u brigádníků (nestálá směny)?

Pokud chodí nepravidelně na směnu počítejte, že nejdříve třetí den po předchozím testování. (např. pokud jde do práce PO, ST – testujete PO. Pokud chodí PO, PÁ – test máte provádět v PO i v PÁ)

Pokud se zaměstnanec nechce nechat testovat, co z toho pro mne vyplývá?

Pokud nespadá do výše zmíněných výjimek, tak povinností zaměstnavatele je:

  1. ohlásit odmítnutí testování příslušné krajské hygienické stanici, a
  2. zajistit režimová opatření pro takového zaměstnance, který bude do dalšího testování povinen nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný, dodržovat rozestupy min. 1,5 m od ostatních osob, stravovat se odděleně od ostatních a omezit setkávání s ostatními na nezbytnou míru, bude-li to proveditelné

Mohu takového zaměstnance propustit?

Popravdě je složité na tuto otázku odpovědět, ale dle aktuální legislativy, pokud zaměstnanec nespadá pod některou z výjimek, a neuposlechne zaměstnavatele v tom, že je povinen postupovat dle bodu b) (viz odstavec výše), tak lze použít ust. § 52 písm. g) zákoníku práce  – „pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“. V tomto případě však zaměstnanec musí převzít vytýkací dopis a z předchozích zkušeností u soudu jsou úspěšní ti, kteří měli více písemných vytýkacích dopisů a prokázali, že zaměstnanec o povinnosti věděl, tzn. byl s ní seznámen.

Evidence: Zaměstnavatelé, OSVČ zajišťující testování svých zaměstnanců, nebo členů orgánů, povedou evidenci pro kontrolní účely, a to v rozsahu:

a) datum testování,

b) jména a příjmení osob,

c) data jejich narození,

d) čísla pojištěnce

e) názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny.

Doporučujeme mít i seznam s telefonními čísly testovaných.

Evidovat bude třeba také a výsledky testů. A to vše pak uchovávat po 90 dnů.

Zároveň zaměstnavatel zašle příslušné KHS (dle kraje) seznam pozitivně testovaných osob (vzor), doplněný o jejich údaje z evidence a telefonní číslo pozitivně testované osoby. A to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Postup při pozitivním výsledku testu: Zaměstnanec vyrozumí zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti, opustí pracoviště a následně poskytne součinnost KHS, která ho pošle do 5denní karantény. Do nařízení této karantény musí zaměstnanec nosit respirátor FFP2 a držet se stranou od ostatních osob. Pro OSVČ platí totéž, navíc bezodkladně opustí místo výkonu činnosti (pokud nejde o místo bydliště).

Návrat na pracoviště:

a) po absolvování karantény 
Pozitivně testovaný zaměstnanec či OSVČ první den na pracovišti podstoupí antigenní samotest. Ten zajišťuje zaměstnavatel zaměstnanci, či členovi svého orgánu.

b) absolvování konfirmačního PCR testu
Antigenním samotestem pozitivně testovaná osoba absolvuje dobrovolně konfirmační PCR test. Pokud bude negativní, příslušná KHS karanténu ukončí.

 

Odpovědi vychází z veřejně dostupných dat:

MZDR 461/2022-1/MIN/KAN a 

https://www.samotesty-covid.cz/