Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 V Praze dne 13. ledna 2021 Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR. Pro účely posouzení ustanovení kap. 7. Další podmínky, bodu …
Pokračování textu „Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz

V minulém roce jste se mohli na různých webech dočíst o tom, že od ledna tohoto roku bude v platnosti tzv. Evidence skutečných majitelů  (návrhu zákona o evidenci skutečných majitel naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=886&CT1=0), tento návrh transponuje požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz („V. AML směrnice“). Návrh prozatím čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou …
Pokračování textu „Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz“

V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Informace k registrační povinnosti SZPI Právní základ Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušnému orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem registrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: – článek 6 odst. …
Pokračování textu „V případě, že pěstujete potravinářskou plodinu, máte povinnost se registrovat u Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)“

Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Paušální daň mohou využít všechny OSVČ, které splní zákonem stanovené podmínky. K 1. lednu 2021 se zkoumá, zda poplatník: je OSVČ podle …
Pokračování textu „Paušální daň přehledně – jak a kdy platit měsíční zálohy“

BREXIT a novinky SVS k dovozu

V návaznosti na dohodu mezi Evropskou komisí a Velkou Británií ze dne 24.12.2020 Vám představujeme odkaz na web eagri.cz – záložku Brexit, kde naleznete jak samotný text dohody, tak i související informace týkající se zemědělství a potravinářství aktualizované o výsledky bilaterálních negociací. Předpokládá se, že dohoda bude předběžně prováděna od 1.1.2021. Dovozní …
Pokračování textu „BREXIT a novinky SVS k dovozu“

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

23.12.2020 V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku. ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu: DZES 3 a) Zacházení se závadnými …
Pokračování textu „Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021“

Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022

Evropská komise prodloužila účinnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2022. Jak jsme informovali v předchozím oznámení, EK již dříve zahájila přípravu nových předpisů pro období 2021 až 2027. Vzhledem k tomu, že finální podoba budoucích předpisů je úzce navázána na probíhající reformu SZP, …
Pokračování textu „Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022“

Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení

V níže uvedené informaci naleznete vysvětlení a postupy pro podávání Ohlášení vyšší moci z důvodu dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení pro období podzimu 2020 a začátku roku 2021. V aktuálním období byl zaznamenán nárůst ohlášení vyšší moci z důvodu zaplavení půdy způsobené nadměrnými srážkami v podzimním období roku …
Pokračování textu „Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení“

SZIF: DEFINICE EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ (EVP)

Jednotlivé druhy EVP jsou definovány v nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (NV LPIS) v § 5 odst. 1 a 2 následovně: (1) Druhem ekologicky významného prvku evidence ekologicky významných prvků, který nelze vyhradit jako plochu v ekologickém zájmu, je krajinotvorný sad. …
Pokračování textu „SZIF: DEFINICE EKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH PRVKŮ (EVP)“

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ: JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE? JAKÝ ÚŘAD OSLOVIT?

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE? (dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakých se na nich nachází: 1. skupina – krajinný prvek evidovaný …
Pokračování textu „OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ: JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY NA SVÉ PARCELE? JAKÝ ÚŘAD OSLOVIT?“