Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030

Ministr zemědělství požádal v souladu s programovým prohlášením vlády ČR odbornou veřejnost o připomínkování „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030″. Strategie má být dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství. Dalšími cíli jsou postupné dosažení přiměřené …
Pokračování textu „Připomínky ke Strategii MZe do roku 2030“

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Pravidla stanoví, že „v případě, že v rámci kontroly Žádosti o proplacení nebudou ze strany SZIF zjištěny nedostatky, bude žadateli proplacení dotace schváleno nejpozději do 14 týdnů od zaregistrování Žádosti o …
Pokračování textu „Úprava termínu pro schválení proplacení platby“

Upozornění PGRLF

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného …
Pokračování textu „Upozornění PGRLF“

Farmářské listy

Přinášíme Vám čtvrté vydání Farmářských listů – elektronického zpravodaje ČMSZP, který vychází k informování členů a veřejnosti. V tomto čísle najdete například informace o průběhu podávání a hodnocení žádostí o dotaci v PRV 2014-2020, pozvánku na tradiční setkání ve Skalském dvoře, informaci o vysvěcení svatováclavské kaple k poctě českému patronovi …
Pokračování textu „Farmářské listy“

Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů)

Ministerstvo zemědělství (Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV) vybralo 15 brokerů. Jejich činnost bude hrazena prostřednictvím Technické pomoci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV). Úkolem brokerů bude pomoci založit operační skupinu (OS) v oblasti zemědělství nebo potravinářství a ve spolupráci s členy OS vypracovat …
Pokračování textu „Seznam inovačních brokerů (zprostředkovatelů)“

Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Pravidel pro operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka …
Pokračování textu „Zpřesnění Pravidel pro žadatele v operacích 4.3.2 Lesnická infrastruktura a 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství“

Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí

Dne 1. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 1. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká obecných podmínek Pravidel a specifických podmínek Pravidel pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských …
Pokračování textu „Druhé zpřesnění Pravidel pro žadatele v operaci 4.1.1 pro 1. kolo příjmu žádostí“