Cena za krajinu 2021

Bojujete proti klimatickým změnám? Pomáháte přírodě? Vymysleli jste, jak lépe zadržet vodu v krajině nebo jak podpořit rozmanitost různých druhů rostlin a živočichů? Podělte se s námi o svůj rozjetý projekt a soutěžte s Jihomoravským krajem o hodnotné ceny.

Co můžete vyhrát?

Co se bude hodnotit?

 1. jak je projekt komplexní
  přesah na celé povodí, včetně zemědělských částí krajiny
 2. vazba na další opatření v okolí
  která zmírňují dopady klimatických změn
 3. využití informačních zdrojů
  práce s nástroji pro důkladné územní plánování, zhodnocení různých variant
 4. blízkost přírodě
  raději řešení, která jsou blízká přírodě, než technická
 5. zachování původního stavu lokality
  ohled na krajinný ráz a biodiverzitu
 6. udržitelnost a systematický přístup
  flexibilní řešení fungující v různých situacích, možnost úprav dle vývoje klimatu
 7. vícenásobný efekt
  na sucho, povodně, podporu biodiverzity…
 8. pozitivní vedlejší efekty
  sociální, ekonomické, participace veřejnosti…
 9. pozitivní vliv na životní prostředí
  a širší ekosystémové služby
 10. replikovatelnost
  abyste do budoucna inspirovali i ostatní

Kdo se může hlásit?

 • lidé starší 18 let
 • právnické osoby: vlastníci projektu nebo jejich realizátoři (se souhlasem vlastníka)

Jdete do toho?

Vyplněnou přihlášku doručte datovou schránkou, nebo písemně na adresu:

Odbor kanceláře hejtmana, Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

a zároveň e-mailem na adresu:

cenazakrajinu@jmk.cz

K přihlášce přiložte

 • popis projektu
 • popis navrženého opatření
 • rozsah provedených prací
 • zdroje financování
 • fotodokumentaci ideálně zachycující stav před a po realizaci projektu
 • doklad k vlastnictví projektu (např. výpis z katastru nemovitostí, čestné prohlášení)
 • případně originál nebo úředně ověřená kopie plné moci

Poznačte si do diáře

 • Do 31. prosince 2021 – přihlašování projektů do soutěže
 • 17. – 31. ledna 2022 – hlasování o Cenu veřejnosti
 • Vítěze vyhlásíme nejpozději do 31. března 2022.

Kdo sedí v komisi?

Zástupci Jihomoravského kraje, dva zástupci Nadace Partnerství a dva zástupci Mendelovy univerzity v Brně. Komise řídí a vyhodnocuje soutěž, výsledky následně předloží ke schválení Radě Jihomoravského kraje.