Pracovní skupina k aktivnímu zemědělci

25. července se v prostorách ministerstva zemědělství ČR konalo jednání pracovní skupiny k podmínkám „aktivního zemědělce“. Naplnění podmínek aktivního zemědělce je základní podmínkou způsobilosti pro vyplácení přímých plateb a některých environmentálních opatření PRV (Ekologické zemědělství, Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními znevýhodněními, Dobré životní podmínky zvířat).

Agrární komora a Zemědělský svaz prosazují zavedení limitu pro malé podniky

V rámci pracovní schůzky ke změnám v podmínkách aktivního zemědělce byla mimo jiné diskuze na téma minimální velikost příjemců přímých podpor. Agrární komora  a Zemědělský svaz přišli s návrhem zavedení povinné minimální velikosti podniku na úrovni 5 ha obhospodařované plochy.

Dobrý zemědělský a environmentální stav a diverzifikace plodin

Dne 29. června 2016 se v prostorách ministerstva zemědělství konala pracovní skupina k chystaným změnám v DZES 4, 5 a Greeningu. Tyto změny mají být vyvolány na základě zrychlené erozi zemědělské půdy, které vážně ohrožují její produkční i mimoprodukční funkce. 

Tisková zpráva SZIF – Výplaty podpor Jednotné žádosti v nové SZP

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí o zemědělské dotace považuje vzhledem k opakovaným dotazům za potřebné znovu vysvětlit důvody změn v harmonogramu výplat podpor Jednotné žádosti, ke kterým došlo od minulého roku s ohledem k novému nastavení Společné zemědělské politiky (SZP). S těmito změnami, které se promítnou do …
Pokračování textu „Tisková zpráva SZIF – Výplaty podpor Jednotné žádosti v nové SZP“

Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ

Zemědělci, kteří uzavřeli speciální pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky, na které měla být podána žádost o zařazení do PRV do agroenvironmentálně-klimatického opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo do opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.), mají za povinnost doložit do 30. června 2016 na SPÚ kladné Rozhodnutí o zařazení vystavené Státním …
Pokračování textu „Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ“