Věc: Stanovisko k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu – fotovoltaika/agrofotovoltaika (FVE)

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci našeho stanoviska k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Chtěli bychom upozornit, že návrh předložený MŽP představuje poměrně rozsáhlý soubor změn, jejichž výsledek může významně ovlivnit podnikatelské aktivity v sektoru zemědělství.
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP), jako odborná zemědělská organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které realizují svoji podnikatelskou činnost především v zemědělské výrobě.

1. Nejprve bychom chtěli vyjádřit naše stanovisko k potřebě prioritizovat plochy umístění FVE kapacit a dle prioritizace zajistit jejich připojení na distribuční síť. Za ČMSZP by nejdříve měly být využity:
– střechy
– brownfieldy
– zastavěné plochy v zemědělských/podnikatelských areálech
– ostatní plochy
– neúrodné půdy, tzn. plochy s horší bonitou (BPEJ)

2. Chceme vyjádřit svůj souhlas s tím, aby obce, městysy a města měly možnost
v rámci veřejného projednávání územního plánu monitorovat a projednávat umístění FVE, v návaznosti na prioritizaci.

Na závěr pro shrnutí požadujeme, aby vlastník přenosové soustavy nedržel kapacity pro sebe, ale naplnění musel umožnit těm, kteří splňují výše uvedené priority. Pokud se nebudeme řídit prioritizací, pomůžeme rozvoji korupčního prostředí.

S pozdravem

Ing. František Winter v.r.
předseda ČMSZP

 

Tento dopis byl zaslán také na MPO, MŽP.