Pozvánka na volební Valnou hromadu ČMSZP

V úterý 9. listopadu 2021 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů v hotelu u Krbu ve Vestci u Prahy(ulice Vídeňská 360).

Valná hromada bude probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními COVID-19.
Harmonogram dne:
Prezence a občerstvení (9:30 – 10:00)
Program jednání:

1. Zahájení předsedy svazu, schválení jednacího řádu, volba mandátové komise
2. Vystoupení hostů
3. Volba volební komise (11:00)
4. Zpráva o činnosti svazu za rok 2020
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020
6. Zpráva o hospodaření v roce 2020
a) schválení účetní závěrky za 2020
b) schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Volba nového předsednictva svazu
8. Volba dozorčí rady
9. Diskuse
10. Přerušení jednání valné hromady, odděleně volba předsedy a užšího předsednictva
11. Volba předsedy dozorčí rady
12. Závěr

Oběd (13:15)

Oznámit udělení nebo odvolání plné moci je možné také zasláním vyplněné plné moci elektronickou formou na e-mailovou adresu info@cmszp.cz.

Žádáme Vás v případě zájmu osobní účasti na  VH o zaslání potvrzení  účasti do 1. listopadu  2021. V potvrzení prosím uveďte jméno, příjmení (případně právní subjekt, který zastupujete). Potvrzení můžete zaslat na info@cmszp.cz.

V případě neúčasti nadpoloviční většiny členů ČMSZP se valná hromamada bude řídit ustanovením stanov čl. 10, písmena d).

„Nedostaví-li se na valnou hromadu Svazu do stanovené doby nadpoloviční většina všech členů, může valná hromada Svazu po uplynutí jednohodinové čekací lhůty jednat a přijímat usnesení i s nižší než nadpoloviční účastí svých členů.“
Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky neváhejte kontaktovat ředitelku Svazu.

Přílohy pozvánky:

Vzor PLNÉ MOCI 2021

2021 Vnitřní směrnice ČMSZP (návrh)

2021 Jednací řád (návrh)

2021 Stanovy ČMSZP (návrh)

Rozvaha v plném rozsahu – účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA – Zpráva o činnosti svazu za rok 2020

 

 

 

Přílohy