SZIF zjednodušuje zadávání zakázek v rámci projektů

Rozvoje venkova
Praha 8. června 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (Fond) nově snižuje administrativní požadavky při zadávání zakázek malého rozsahu tak, že zvýšil limit přímého nákupu. Podmínky se tak narovnávají s ostatními strukturálními fondy v České republice.
Žadatelé na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP se při výběru dodavatele, který není realizovaný dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, řídí i nadále Příručkou pro zadávání zakázek.
Dříve museli všichni žadatelé doložit zakázky s předpokládanou hodnotou nad 20 000 Kč bez DPH minimálně 3 nabídkami dodavatelů formou tzv. cenového marketingu za předem stanovených formálních podmínek.
„Pro žadatele, kteří nejsou veřejným zadavatelem a kteří zároveň obdrží na zakázku dotaci 50 % či méně, se limit pro přímý nákup zvýšil u zakázek na dodávky či služby na 2 mil. Kč bez DPH a u zakázek na stavební práce na 6 mil. Kč bez DPH“, říká Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací.
„Pro veřejné zadavatele a pro žadatele, kteří mají zakázku, na kterou obdrží více jak50% dotaci, se limit pro přímý nákup zvýšil na 500 000 Kč bez DPH. Pro zakázky v rozmezí 500 tis. Kč – 2/6 mil. Kč zůstává pro tyto zadavatele povinnost doložit alespoň cenový marketing“, doplňuje Adamcová.

Zvednutí limitu pro přímý nákup však samozřejmě neznamená, že podpořené investice lze pořídit za jakoukoliv cenu. Veškeré výdaje musí být i nadále efektivní, hospodárné, účelné a přiměřené a odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

Kontakt
Eva Češpiva
Vedoucí oddělení tiskového, tisková mluvčí