Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 08.

2023

Zahájení příjmu

06. 09. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

13. 12. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

 

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
Míra podpory:A) Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu

 • Malý podnik: 65 %
 • Střední podnik: 55 %
 • Velký podnik: 45 %

 

B) Ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z OZE – biometanu

 • Malý podnik: 50 %
 • Střední podnik: 40 %
 • Velký podnik: 30 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace

 

Více viz příloha č. 3 Vymezení způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30 6. 2027.

Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu:

 • Zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan včetně zařízení, jejichž technologie je umístěna mezi vyrobeným surovým bioplynem a výstupem z koncového zařízení pro úpravy surového bioplynu na biometan.

Ostatní Způsobilé výdaje přímo nesouvisející s výrobou energie z OZE – biometanu:

 • Zařízení, jejichž technologie je umístěna za výstupem z koncového zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan.

 

Další podmínky výzvy viz příloha č. 5 – Specifické podmínky výzvy