Nová vyhlášky o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – účinnost od 1.7.2022

 

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 74/2022 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Centrální evidence systému náležité péče je založena na přebírání informací od hospodářského subjektu, a to ve vazbě na jeho povinnost stanovenou v § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, který upravuje lesní hospodářskou evidenci. Ustanovení § 40 zákona o lesích bylo novelou zákona pod č. 314/2019 Sb. doplněno o zmocnění k vytvoření vyhlášky, která upravuje náležitosti lesní hospodářské evidence. Tato vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 202/2021 Sb.

Nová vyhláška tak zejména reaguje na tyto skutečnosti a upravuje:

  • rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence;
  • rozsah informací předávaných příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou do centrální evidence;
  • způsob předávání informací příslušnými orgány, správními orgány a pověřenou osobou do centrální evidence.

Novou vyhláškou se ruší stávající vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, kterou zcela nahrazuje

Vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh