22. Skalský dvůr – Konference „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky od erudovaných přednášejících v čele s ministrem zemědělství panem Marianem Jurečkou.

Pan ministr ve svém úvodním slově zmínil důvody nastavení současného Programu rozvoje venkova a navýšení příspěvku ze státního rozpočtu o 13 miliard. Tyto prostředky by dle jeho slov měly být získány mimo jiné zavedením tzv. degresivity v přímých platbách. Dále odůvodnil navýšení finančních prostředků na 1. kolo PRV 2014-2020 potřebou podpořit živočišnou výrobu. Informoval též o zákoně k zelené naftě, který má být v průběhu ledna schválen sněmovnou a měl by přinést zemědělcům dalších 380 – 400 miliónů korun. Svou úvodní řeč zakončil tématem sucho a jeho snahou pomoci najít kompenzační řešení zemědělcům.

Dalšími přednášejícími byli:

2. listopadu

Ing. Pavel Sekáč – Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA

Ing. Josef Tabery – Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev (s důrazem na investice a nastavení preferenčních kritérií), možnosti Celostátní sítě pro venkov ve vazbě na potřeby horských a podhorských oblastí 

Ing. Kateřina Bělinová – I. pilíř SZP (přímé platby po prvním roce – realizace, kontroly a novelizace)

Ing. Miloš Jirovský – Aktuální informace SZIF k administraci PRV 2014-2020 a Jednotné žádosti v roce 2015

Ing. David Kuna – Možnosti čerpání podpor pro LFA v rámci environmentálních opatření PRV 2014-2020

Ing. Marie Perglerová – LFA v ČR po roce 2017

Ing. Jakub Kučera – Možnost zavedení faremních systémů pro diferenciaci plateb LFA v ČR

Ing. Jiří Šír – Aktuální vývoj v EU ve vztahu k hospodaření v LFA

Příklady dobré praxe:

Václav Valenta – FARMA MILNÁ, s. r. o. – hospodaření v LFA oblastech na TTP

Václav JungwirthZemědělské družstvo Brloh – kombinace hospodaření v LFA oblastech

Ing. Miroslav Vráblík Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. – chov masného skotu v LFA

3. listopadu

Mgr. Silvie HoškováStátní pozemkový úřad a informace k novelizaci zákona o půdě, využití předkupního práva, restituční náhrady a nastavení rezerv

Václav Pošmurný – Přínos místních akčních skupin a metody LEADER (možnost pro spolupráci v území a rozvoj podnikání), bližší info o MAS

Petr Kopeček – Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce

Mgr. Ondřej Mareček – PGRLF a jeho nové funkce (finanční servisní organizace pro zemědělce)

Mgr. Petr Dvořák a Ing. et Ing. Jiří Janota, Ph.D.Novelizace zákona o myslivosti (změny a návrhy z pohledu MZe)

Přednášky prezentujících:

Tabery (MZe)Sekáč (MZe), Jirovský (SZIF),  Bělinová (MZe),  Vráblík (ČSCHMS), Perglerová (MZe),  Kuna (MZe),  Jungwirt (ZD Brloh), Kučera a Štolbova (ÚZEI), Dvořák a Janota (MZe), Hošková (SPÚ)Kopeček (ČSOB)Mareček (PGRLF)

Kompletní program konference (aktualizace k 30.10.)

V rámci konference byl prezentován projekt svazu Farmáři – Farmářům … možnosti, praxe a osvěta ve farmaření podpořený v roce 2015 Ministerstvem zemědělství ČR.

Přílohy