Informace pro zájemce o účast ve Výběrovém šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit ÚZEI

 

ÚZEINa základě aktuálních požadavků a očekávání MZe a zemědělské veřejnosti se ÚZEI snaží rozšířit respondenty dosavadního Výběrového šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit o další podniky, aby se zvýšila reprezentativnost tohoto šetření, a to především v případě citlivých a méně zastoupených komodit. V současné době pokrývá Výběrové šetření všechny významné zemědělské komodity v ČR, z čehož hlavní výkony rostlinné a živočišné výroby zaujímají 12-19 % z celkové výměry plodin a celkového počtu zvířat dané kategorie v ČR.

Výběrové šetření sleduje úplné vlastní náklady a výnosy. Náklady a výnosy jsou sledovány za všechny výkony podniku, což umožňuje rozkalkulování veškerých nákladů podniku na jednotlivé komodity a kontrolu rozpuštění všech nákladů podniku. Výsledkem Výběrového šetření jsou kalkulace úplných vlastních nákladů, výnosů a rentability jednotlivých zemědělských komodit.

Výsledky jsou zpracovávány pro MZe v podobě analýz ekonomického vývoje jednotlivých zemědělských komodit, dále jsou využívány pro predikce vývoje nákladů zemědělských komodit a současně slouží jako podklady pro kalkulaci plateb evropských i národních podpor.

risingS rostoucím počtem zemědělských podniků zahrnutých do šetření ÚZEI se zvyšuje nejen reprezentativnost, ale i přesnost výsledků, které umožňují detailnější analýzy pro podniky v různých podmínkách.

Hlavním přímým přínosem pro zemědělský podnik je možnost porovnání svých dosažených výsledků s průměrnými výsledky, které jsou standardně členěny podle výrobních podmínek, užitkovosti, intenzity výroby, což usnadní identifikovat slabá a silná místa v ekonomice jednotlivých komodit podniku.

Aktuálně jsou dostupné údaje za jednotlivé komodity na webové stránce ÚZEI: http://www.uzei.cz/nakladovost-zemedelskych- vyrobku/, kde jsou uvedeny náklady a výnosy zemědělských komodit za období let 2002-2014.

Detailnější porovnání dosažených výsledků umožní plánovaný informační systém, do kterého bude mít každý podnik zařazený do šetření ÚZEI přístup a své výsledky bude moci porovnat s výsledky podniků v obdobných podmínkách. Tento informační systém sloužící jak pro zadávání dat, tak pro srovnávání výsledků bude připravován v průběhu roku 2017. Nepřímým přínosem pro zemědělský podnik je vědomí toho, že svými výsledky napomohl k utváření celkových výsledků, které jsou následně využívány k rozhodování MZe o směrování zemědělské politiky, řešení krizových situací v sektoru, podpoření dočasně nepříznivé situace v případě výkyvu trhu atd.

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství je dostupná na webové stránce ÚZEI: http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/metodika_kalkulace.pdf

V případě zájmu o zapojení do šetření kontaktujete tajemníka ČMSZP.

Ing. Jan Novopacký
tel.: +420 731 527 923
email: novopacky@cmszp.cz