Zodpovězené dotazy: Metodický pokyn k chovu koní v režimu EZ

Aktuálně bylo možné připomínkovat Metodický pokyn k chovu koní v režimu EZ.

Níže zasílám odpovědi MZe na naše dotazy:

1) Kap.1.1 písm. e) hospodářská zvířata s výjimkou včel, prasat a drůbeže mají stálý přístup na pastvu, pokud to podmínky umožňují, nebo k objemnému krmivu;

Za ČMSZP s podmínkou souhlasíme, ale zároveň apelujeme na sjednocení s podmínkou druhově bohatých pastvin, a to nejen u koní, ale i u přežvýkavců. A to zejména v období sucha, které dle expertů bude častějším jevem v našich klimatických podmínkách.

Odůvodnění: . Důvodem který se uvádí u zákazu příkrmu je zamezení poškození podporovaného travního porostu. My se však domníváme, že při nedostatku porostu je příkrm nejen v souladu s welfare, ale i s tím, že v konečném výsledku příkrm může pomoci i porostu, to vše samozřejmě při dodržení zatížení dusíkem.

Odpověď:  V kapitole 1.1. je vypsán článek přímo z nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (příloha II, část II, bod 1.4.1. písm. e). Zde se nejedná o národní pravidla, ale o pravidla Evropské komise. Z tohoto důvodu není možné článek jakkoliv přizpůsobovat národním pravidlům.

2) Kap. 3.4,  bod 1.5.2.2.Nákazy se léčí okamžitě, aby se zabránilo utrpení zvířete. V nutných případech je možné použít chemicky syntetizované alopatické veterinární léčivé přípravky včetně antibiotik, a to za přísných podmínek a pod dohledem veterinárního lékaře, není-li použití fytoterapeutických, homeopatických a jiných přípravků vhodné. Stanoví se zejména omezení týkající se průběhu léčby a doby ošetřování.

Při použití přírodních  preparátů, tj. fytoterapeutických, homeopatických apod. se v EZ bude využívat nulová ochranná lhůta?

 

Odpověď:   V nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 není stanovena žádná doba ochranné lhůty pro užití přírodních preparátů a homeopatických léčiv, tudíž je nutno brát v úvahu pouze případnou ochrannou lhůtu od výrobce léčiva.