Zemědělci podali téměř 30 000 jednotných žádostí

Významnou podporu přineslo 65 regionálních poboček a infolinka
V řádnému termínu pro podání jednotné žádosti jich bylo podáno 29 930. Termín pro řádné podání končil 15. května, žádost však lze podat až do 9. června, avšak již se sankcí 1 % za každý pracovní den. Jednotná žádost se podává výhradně přes Portál farmáře.
„Počty žadatelů jsou zatím obdobné jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu podávání žádostí v rámci nové společné zemědělské politiky,“ řekl Petr Dlouhý generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. I přes určité obavy zemědělské veřejnosti s přechodem na nové programové období se ukázalo, že počty žadatelů plně korespondují s předcházejícími lety. Nenaplňuje se tak ani obava, že by docházelo k účelovému dělení farem z důvodu nových dotačních podmínek vázaných na doplňkovou redistributivní podporu příjmu pro udržitelnost na prvních 150 ha.
„Fond pořádal celou řadu webinářů a seminářů tak, aby žadatelé měli dostatek informací. Účinnou podporu žadatelům také již tradičně poskytla naše regionální pracoviště, kterých máme 65. Dotazy zemědělců směřovaly napříč všemi dotačními tituly a opatřeními. Nejčastěji se však samozřejmě dotýkaly oblasti aktivního zemědělce či identifikace příjemců dotací a nových ekoschémat. Infolinka zaznamenala o 15 % dotazů více ve srovnání s loňským rokem,“ dodal Petr Dlouhý.
„Počet podaných žádostí, který činí téměř 30 tisíc, podalo celkem 28 807 žadatelů. Někteří žadatelé podají žádost chybně či opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů. Tito žadatelé pak své nerelevantní žádosti stahují. Jenom pro srovnání s loňským rokem mohu uvést, že bylo za celé období, tedy v řádném termínu i v termínu se sankcí podáno 31 002 žádostí a podalo je 30 420 žadatelů,“ uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT.
Součástí programového období 2023–2027 bude i nově monitoring zemědělských ploch s využitím družic označovaný jako AMS (Area monitoring systém). Tento systém bude ověřovat způsobilost podaných žádostí o dotace pro všechna opatření na plochu v rámci jednotné žádosti, bude se tedy jednat o základní podpory příjmu pro udržitelnost BISS, podporu příjmu vázanou na produkci CIS, celofiremní ekoplatba, opatření malý zemědělec či neprojektové intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření AEKO, opatření podporující oblasti s přírodními omezení ANC, opatření podporující ekologické zemědělství EZ či opatření Natura 2000.
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost CRISS a opatření podporující mladé zemědělce nebudou explicitně součástí scoreboardu v Portálu AMS, ale projeví se v rámci vyhodnocení BISS.
„Systém AMS přinese Fondu i žadatelům informace, zda byly na pozemku uskutečněny deklarované zemědělské aktivity, k jejichž plnění se klient v žádosti zavázal. Z tohoto důvodu budou služby AMS dostupné až po zahájení těchto aktivit, nejdříve v červnu letošního roku. Pro žadatele připravujeme také sérii seminářů či webinář,“ upřesnil Vítězslav Vopava.

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělské o fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době Fond dministruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. Fond rovněž administruje národní značky kvality potravin KLASA a Regionální potravina. V současné době má 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.

Jednotná žádost 2023
Jednotná žádost představuje komplexní formulář pro podání žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova.
Přímé platby
 základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
 doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (CRISS)
 platba pro malé zemědělce
 doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 celofaremní ekoplatba základní a prémiová
 podpora příjmu vázaná na produkci (CIS)
Neprojektová opatření Rozvoje venkova
 agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
 ekologické zemědělství (EZ)
 Natura 2000 na zemědělské půdě
 oblast s přírodními a jinými omezeními (ANC)
 dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
 zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (AMR)

Podrobné informace o jednotné žádosti jsou dostupné na webových stránkách Fondu www.szif.cz v záložce
Jednotná žádost, kde jsou podrobně zpracované karty jednotlivých opatření.
Portál farmáře. Portál, jehož prostřednictvím je povinné podat jednotnou žádost. Přístup do Portálu farmáře lze zřídit osobně na podatelnách regionálních odborů a centrály Fondu, rovněž na Oddělení příjmu žádostí a LPIS jednotlivých regionálních pracovišť. Žádost o zřízení přístupu do Portálu farmáře je možné také zaslat prostřednictvím datové schránky nebo epodatelny Fondu s uznávaným elektronickým podpisem.
Portál AMS
Systém AMS (Area Monitoring System) představuje monitoring zemědělských ploch s využitím družic a ověřuje, zda byly na pozemku naplněné zemědělské aktivity, které žadatel deklaroval v jednotné žádosti.
V případě nenaplnění podmínek má žadatel možnost ještě podat tzv. změnovou žádost. Více informací na www.szif.cZ