Zodpovězené dotazy od našich členů připravil: Znění kontrolovaného požadavku DZES 7d od 1.1.2021

Znění kontrolovaného požadavku DZES 7d od 1.1.2021:
Žadatel

d) nepěstuje ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, více než 30 ha souvislé plochy jedné plodiny; za souvislou plochu jedné plodiny jsou v rámci dílu půdního bloku považovány plochy oseté nebo osázené touto plodinou, které nejsou od sebe navzájem viditelně odděleny ochranným pásem osetým pícninami nebo plodinami pro ochranný pás podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. o minimální šířce 22 m nebo plochou jiné plodiny o minimální šířce 110 m; tuto podmínku nemusí žadatel dodržet na dílu půdního bloku

I. s plodinami podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb.,

II. s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno,

III. o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření

podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení

vlády č. 330/2019 Sb. a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo

IV. o velikosti nad 40 ha, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření podle § 21 nebo 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 nebo 19 nařízení vlády č.

330/2019 Sb. a na kterém byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy podle § 21 odst. 5 nebo § 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo § 18 odst. 5 nebo § 19 nařízení vlády č. 330/2019 Sb. činí minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku.

 

Hodnotí se:

– na DPB s kulturou standardní orná půda, se ve vegetačním období (od 1. 6. do 31. 8.) hodnotí maximální velikost souvislé plochy jedné plodiny.

– počet DPB, na kterých dojde k překročení maximální přípustné velikosti souvislé plochy jedné plodiny.

 

Příklad nejčastějších porušení:

Nedodržení minimální šíře pásu. Překročení velikosti souvislé plochy jedné plodiny.

Příklad porušení:

Kontrolou bylo zjištěno porušení DZES 7d, překročení velikosti souvislé plochy jedné plodiny (max. 30 ha) na 3 DPB:

1. plocha plodiny o výměře 31 ha

2. plocha plodiny o výměře 35 ha

3. plocha plodiny o výměře 60 ha

Vyhodnocení míry porušení:

Z uvedených porušení se vybere největší plocha porušení tzn. 60 ha, podle hodnotící tabulky bude rozsah stanoven v kategorii „velký“. Vzhledem k tomu že došlo k porušení u 2 DPB, je závažnost vyhodnocena jako „střední“. Plocha plodiny o výměře 31 ha se vzhledem k uplatnění technické tolerance nevyhodnotí jako porušení.

 

 

Kde se podmínka standardu plnit nemusí – rok 2021:

·         na ploše, kde jsou pěstovány plodiny podle § 18 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., tzn. dusík vázající plodiny – bob, cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách (včetně pelušky), hrachor, jestřabina, jetel, komonice, kozinec, lupina, pískavice, ptačí noha, sója, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), úročník, vikev, vičenec. Pro splnění lze využít směs uvedených plodin i směs uvedených plodin s ostatními plodinami za předpokladu, že zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %. Plocha dusík vázající plodiny nemusí být na celém DPB, pokud plocha druhé plodiny bude menší než 30 ha,

·         na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na němž jsou pěstovány trávy na semeno,

·         na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda o velikosti do 40 ha, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 a 19 na řízení vlády 330/2019 Sb., a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., splněny podmínky pro tato podopatření, Tzn. DPB o velikosti 30 – 40, kde byla podána žádost na podporu biopásů, nebo DPB (bez omezení velikosti), kde byla podána žádost o podporu čejky chocholaté. Pozor změna!

·         na DPB s druhem zemědělské kultury standardní orná půda o velikosti nad 40 ha včetně, na který byla podána žádost na podopatření podle § 21 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18 a 19 na řízení vlády č. 330/2019 Sb., a byly ve vegetačním období podle § 9 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., splněny podmínky pro tato podopatření, přičemž výměra podle § 21, odst. 5 a 22 nařízení vlády č. 75/2015 Sb. nebo podle § 18, odst. 5 nebo dle § 19 nařízení vlády 330/2019 Sb., plochy činí minimálně 5 % výměry DPB. Tzn. DPB nad 40 ha, kde byla podána žádost na podporu biopásů, pokud jeho plocha činí minimálně 5 % výměry DPB. Pozor změna!

 

 

Seznam plodin pro ochranný pás EFA

Seznam povolených plodin v rámci EFA prvku Ochranný pás se pro rok 2021 nemění.

Plodinou pro ochranný pás EFA je:

 a) hořčice,

b) hrách,

c) jetel,

d) komonice,

e) pohanka,

f) proso,

g) ředkev,

h) svazenka,

i) štírovník,

j) tolice,

k) vikev,

l) kopr,

m) koriandr,

n) len,

o) lnička,

p) řeřicha,

q) trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin, nebo

r) směs výše uvedených plodin.