INFORMACE K PROTESTŮM 22.2.2024

Vážení členové ČMSZP,

Dovolte mi Vás informovat o společném rozhodnutí několika nevládních organizací o podpoře manifestace nespokojenosti byrokratické zátěže, kontrolního zatížení i finalizace cen zemědělských komodit v návaznosti na nerovné podmínky. Vedení ČMSZP se vždy snažilo zajistit diskusi napříč nevládními zemědělskými organizacemi i politickými zástupci, někdy se to podařilo lépe, jindy se společná snaha nenalezla….

Nicméně dne 22.2.2024 se nejen V4, ale i další státy EU rozhodli manifestovat svoji nespokojenost s tím, jak je Zelená dohoda implementována vč. návaznosti na další rozhodnutí, které ovlivňují trh.

1) byrokracie

2) kontrolní systém

3) spravedlivé tržní ceny

 

Ve spolupráci s Agrární komorou, Společností mladých agrárníků, Zemědělským svazem a některými zástupci regionálních poboček Asociace soukromého zemědělství jsme se domluvili na několika pravidlech, které jsme na tiskové konferenci dnes 16.2.2022 přednesli. Samozřejmě Ti z Vás kdo mají zájem se k stávkám připojit, připravili jsme pro Vás stručné informace níže. Připomínám, že naším cílem není naštvat spoluobčany, i proto prosíme, abyste zajistili možnost průjezdu všem občanům a setkání na hranicích jsme směřovali více mimo dopravní špičku. Mnoho z vás je domluvena, že se setká  mimo nejvíce frekventované přechody.

KDY: čtvrtek 22.2.2024 od 10 – 12 hodin na hranicích s ostatními státy

KDE: K místům setkání se přistupuje decentralizovaně, tj. jednotlivé okresy určují místo a rozměr akce + nahlašují protesty.

Aktuálně je domluveno, že pokud nebudete chtít nahlašovat a pořádat akci přímo Vy sami, jsou okresní agrární komory připraveni komunikovat přímo s Vámi.

Decentralizace je z toho důvodu, že lokální prostředí nejlépe odhadnou místní aktéři. Tzn. jakou formou a v jakém rozsahu protesty se uskuteční, kde se potkat z kolegy na hranicích bude na Vás, ale jak již bylo napsáno, doporučujeme koncipovat na čas od 10- 12 hodin, budeme rádi za distribuci fotografií, videí z Vašich setkání, tak abychom je mohli dále sdílet.

Tedy aktuálně Vám doporučuji se obrátit na okresní agrární komory kvůli zjednodušení koordinace. Kdyby byl problém dejte prosím urychleně vědět, ale vše je domluveno tak, jak je to popsáno výše.

TECHNIKA   

Traktory musí mít v prvé řadě schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. V případě, že ji mají, mohou vjet pouze na silnice druhé a třetí třídy (pokud na nich není dopravní značka, zakázán vjezd traktorům). Traktor tedy v žádném případě nesmí jezdit po silnicích první třídy a dálnicích. Pro úplnost dodávám, že existuje opatření obecné povahy Ministerstva dopravy (č.j. 308/2019-120-SSU/19), které upravuje výjimky z uvedeného pravidla, ale je vymezeno pouze na sezónní práce, což se na tento případ nevztahuje.

Konkrétní postihy za porušení výše uvedeného nelze predikovat, záleží na správním uvážení PČR či v rámci přestupkového řízení. Může se jednat o pokutu vlastníku vozidla nebo stržení bodů řidiči. Pokud by však excesů v rámci demonstrací bylo více, mohou být postupy PČR/správních orgánů přísnější.

U spontánních blokád je nezbytné vnímat, že by se obecně mohlo jednat o přestupek dle § 42a odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle něhož „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19 odst. 1 omezí obecné užívání dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace…“, za který lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. To samé platí pro právnickou osobu.

Pokud se ovšem jedná o řádně a včas nahlášenou demonstraci, blokáda se koná na nahlášeném veřejném místě a v ohlášeném čase, pak se jedná o obecné užívání komunikace za účelem výkonu shromažďovacího práva a nejedná se tedy o přestupek. O ten by se mohlo jednat v případě excesu, tj. např. pokud by již byla demonstrace svolavatelem ukončena, příp. úředně rozpuštěna, příp. by výrazně vybočovala z ohlášené doby trvání demonstrace.

Řádně nahlášené demonstrace na kruhových objezdech (které jsou na veřejné komunikaci) jsou tedy v pořádku. Na parkoviště řetězců nelze konat blokace, jelikož jsou ve vlastnictví řetězců a nejedná se o veřejné místo. Umístit slámu/seno na vjezdy na dálnice je možné, pokud se jedná o řádně nahlášenou demonstraci, traktory tam však nelze přijet, jelikož nesmí jezdit po silnici I. třídy (které většinou vedou k nájezdům na dálnice).

POVOLENÍ PROTESŮ

Co se protestů týče, platí následující právní normativy:

– akce musí být nahlášená min. 5 dnů dopředu

– nahlášení je nejlepší písemné, a to na příslušném obecním/městském/krajském úřadě

– protesty se musí konat na veřejném prostranství (tj. např. nelze protestovat na parkovištích obchodních řetězců)

– vzorový formulář pro nahlášení protestu je na konci tohoto dokumentu (jedná se o formulář hm. Prahy, ale je dle mého názoru aplikovatelný obecně)

240215_Vzorový formulář

– je doporučeníhodné se spojit k s místními složkami Policie ČR (ta totiž vždy dohlíží na průběh nahlášené akce)

Přílohy