Povinnost vyčlenění neprodukčních ploch pro rok 2024

Zemědělci nebudou muset nechat ležet svá pole ladem. Zatímco dříve museli na základě nařízení Evropské unie vyčlenit do tzv. neprodukčních ploch 7 % svých pozemků (standard DZES 8) či 8 % (ekoplatba), letos se povinné úhory sníží na 4 % a 5 %. Zároveň se zjednoduší struktura neprodukčních ploch, zemědělci na nich mohou vysít dusík vázající plodiny, meziplodiny, zakládat ochranné pásy, krajinné prvky či úhory.

 

Povinnost vyčlenění neprodukčních ploch pro rok 2024:

  • Vyčlenit alespoň 4 % (pro DZES 8) / 5 % (pro ekoplatbu) neprodukčních ploch.
  • Zastoupení neprodukčních ploch není omezeno jejich druhem, může být naplněno plochami dusík vázajících plodin, meziplodinami, ochrannými pásy, krajinnými prvky či úhory, případně kombinací těchto ploch.
  • V případě využití ploch s meziplodinami se použije přepočítací koeficient 1 (namísto dosavadních 0,3)

Tím, že se výjimka Evropské komise může uplatnit i pro ekoplatbu, což loni nebylo možné, se zásady pro volnější postupy dotknou více než 20 tisíc žadatelů a přibližně 2,4 milionů hektarů orné půdy (např. v roce 2022 požádalo o ekoplatbu asi 22 tisíc zemědělců).

Zároveň upozorňujeme všechny žadatele, kteří loni využili jako neprodukční plochu tzv. zelený úhor, že se na tuto plochu vztahuje, bez ohledu na výjimku, platný dvouletý závazek. Znamená to, že loni vyčleněné úhory musí zůstat zachovány. Ostatních podmínek ekoplatby (např. zakládání ochranných pásů podél vod, dodávání organické hmoty do půdy apod.) se výjimka netýká. Tyto povinnosti musí zemědělci splnit, aby měli nárok na výplatu ekoplatby.

DZES jsou standardy zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou jednou z podmínek, které musí zemědělci splnit, aby získali plnou výši přímých podpor a některé podpory Programu rozvoje venkova.

DZES 8 určuje podíl tzv. neprodukčních ploch, které zemědělci nevyužijí pro zemědělské hospodaření, zachovají na nich krajinné prvky atd. Tato území pak pomáhají vytvářet biologickou diverzitu.

Ekoplatba se poskytuje jako podpora postupů prospěšných pro životní prostředí a klima, s důrazem na udržitelnost.