Standardy s novými podmínkami: DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích

DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích 

(podmínky navazují na současný standard DZES 4)

Upravené podmínky standardu budou platit již od roku 2023
• bez zohlednění sklonitosti,
• pro veškerou standardní ornou půdu,
• s rozšířením na trvalé kultury (vinice, sady) a úhor.

Vinice
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura vinice zajistí v období minimálně od 1. června do 31. října zelený pokryv v rozsahu 25 % meziřadí a manipulačních prostor pro trvalou kulturu vinice, s výjimkou nově založené vinice do tří let.

Ovocný sad
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura ovocný sad zajistí v období minimálně od 1. června do 31. října zelený pokryv v rozsahu 50 % meziřadí a manipulačních prostor pro trvalou kulturu sady, s výjimkou na nově založené sady do tří let.

Úhor
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor zajistí
v období od 1. června do 31. října zelený pokryv.

Upozornění k možnosti plnění standardu aplikací hnojiv orbou:
Původní požadavek ČR pro možnost zapravování kvalitních statkových a organických hnojiv orbou je po technických konzultacích s Komisí vypuštěn. Komise navrhla řešení prostřednictvím 20 % tolerance omezeného pokryvu půdy.

Orná půda
Žadatel zajistí v období po sklizni hlavní plodiny minimálně do 31. 10. daného roku
pokryv na minimálně 80 %, v případě ekologického zemědělství minimálně 50 %, výměry orné půdy (pozn.: tato podmínka je v řešení s Evropskou komisí), a to postupy:

  • založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny,
  • ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
  • podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,
  • ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo osetí dílu půdního bloku meziplodinou po sklizni hlavní plodiny a zachování souvislého porostu meziplodiny nejméně do 31. října