Prezentace ze semináře: Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?

Ve dnech 07. – 08. září 2023 proběhl v Bystřici na Třinecku seminář „Návrat vlka do České republiky – hrozba nebo příležitost?“. Naše společnost byla hlavním iniciátorem a zároveň odborným garantem tohoto semináře.

Cílem semináře bylo reflektovat velmi aktuální témata související s návratem vlka do krajiny. Místo setkání nebylo zvoleno náhodou – obec Bystřice se nachází v oblasti Slezských Beskyd, které jsou v rámci Česka jedním z hlavních území se stabilně se vyskytující vlčí populací.

Velmi náš potěšil velký zájem o toto téma – semináře se zúčastnilo téměř 80 zástupců z řad chovatelů, samospráv, úřadů a organizací, a to nejen z celého Česka, ale také Slovenska a Polska.

První den, který byl nabitý přednáškami a příspěvky souvisejícími s tématem návratu vlků, byl završen závěrečnou diskuzí, která i přes názorovou pestrost a odlišné pohledy účastníků na problematiku, proběhla zcela korektně a konstruktivně a věříme, že byla přínosem pro všechny zainteresované strany.

Druhý den pokračoval seminář terénní exkurzí na lokality výskytu vlka – navštívili jsme chovatele, kteří v rámci svého hospodaření aplikují doporučená preventivní opatření na eliminaci škod způsobených vlkem (pevné nebo mobilní elektrické ohradníky, pastevecké psy, speciální organizaci pastvy). Cílem bylo chovatelům a všem ostatním zainteresovaným ukázat, že aplikace těchto preventivních opatření je jedna ze zásadních cest, kam v rámci soužití chovatelů s vlkem do budoucna směřovat. Většina z těchto opatření byla pořízena na základě projektů realizovaných naší společností z Operačního programu životní prostředí.

Velmi rádi bychom spolu s pořadatelem (Národopisná skupina Hrčava, z.s.) poděkovali partnerům akce za jejich velkou podporu a pomoc při zajištění akce – velký dík patří zejména: Moravskoslezskému kraji (akce byla spolufinancována z rozpočtu kraje), obci Bystřice v čele se starostou Mgr. Romanem Wroblemobci Čierne v čele s panem starostou Ing. Petrem Staněm, , společnosti Proenvas, s.r.o. a Gruntu na Trojmezí.

Všechny příspěvky, které byly prezentovány na semináři, je možné si prohlédnout a stáhnout na níže uvedených odkazech:

Prezentace obce Bystřice (Mgr. Roman Wróbel, starosta obce Bystřice) zde.

Genetický monitoring vlka v ČR (doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha) zde.

Etologie vlka v souvislosti se škodami na hospodářských zvířatech a zvěři v regionu Oravy (Ing. Tibor Pšenák, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa CHKO Horná Orava) zde.

Klíčová opatření Programu péče o vlka obecného ve vztahu k chovatelům hospodářských zvířat v ČR (RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny CR – Ústředí Praha) zde.

Zkušenosti s výchovou a využíváním pasteveckých strážných psů na ochranu hospodářských zvířat (Ing. Slavomír Finďo. CSc., Spoločnosť pre karpatskú zver) zde.

Owce i wilki (Ing. Michal Milerski, Ph.D., Farma Nydecki owieczki) zde.

Zkušenosti s ochranou hospodářských zvířat před škodami velkými šelmami v Polsku (Piotr Kohut – Baca, Centrum Pasterskie w Koniakowie) zde.

Soužití s vlky pohledem Evropské unie chovatelů (Ing. Tomáš Havrlant, starosta Vernéřovic, chovatel ovci) zde.

Aktuální dotační možnosti na pořízení preventivních opatření (RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., Bc. Alexandra Čermáková, Agentura ochrany přírody a krajiny CR – Ústředí Praha) zde.

Realizované projekty na ochranu hospodářských zvířat v České republice a jejich aplikace v praxi (Ing. Vladimír Antal, RNDr. Bc. Lenka Antalová, Envian, s. r. o.) zde.