Jednotná žádost – změny roku 2021 stručně

Všeobecně

Příjem žádostí k enviromentálním opatřením v rámci Jednotné žádosti bude probíhat nejpozději od 7.4.2021 do 17.5.2021 (pondělí).

Směnný kurz je stanoven na 26,242 Kč/€

PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ (PDU) ZEM. PŮDY PŘI AKTUALIZACI LPIS

V případě neprokázání PDÚ nebude na dotyčné části DPB poskytnuta dotace. Není třeba DPB vyjímat, v LPIS je vytvořena plocha (červeně označené plochy PDU)

Tolerance zákresů se zpřísňuje – proto opětovně přikládáme odkaz, který vysvětluje například kdy se cesta z LPIS nevyjímá a kdy ano. Zároveň lze pochválit to, že v rámci LPIS lze zakreslit od letoška sloupy od průměru 0,1 m (díky přednastavení) .  lpis

Kontrola 30 ha (resp.33 ha) souvislé plochy je prováděna v rámci Jednotné žádosti. I proto doporučujeme se zaměřit na hranice DPB, resp. zajistit jejich viditelnost/identifikovatelnost vůči okolní ploše (kolíky, dvě plodiny,…).

LPIS hranice DPB

Zdroj obrázku: LPIS

AEKO

Jak už jme upozorňovali není možné vstupovat nově AEKO resp. přidávat ha, které v AEKO nikdy nebyly.SAZBY ANC 2021

Údržba zatravněných DPB : Umožněno vápnění na zatravněných DPB – vápnění v oblastech NATURA, ZCHÚ a u ochranných  pásmech NP je nutné souhlasné stanovisko OOP. Souhlasná stanoviska OOP nově ukládají zaměstnanci OOP elektronicky do LPIS – ale stále je musíte osobně kontaktovat příslušné OOP.

IP nově u povinnosti odebrání vzorku půdy a rozboru na těžké kovy se nejzazší termín posouvá na 5. rok trvání závazku. Sankce za nesplnění podmínky není uplatňována na úrovni podopatření, ale na úrovni zařazeného dílu půdního bloku, na kterém k nesplnění podmínky došlo.

EKO

  • V EKO je umožněno vstupovat se všemi pozemky, i když dosud v EZ nebyly.
  • Zároveň nově deklarují tzv. zlepšující netržní plodiny
  • je umožněno rozorání G na R už od 31.8.
  • KRAJINOTVORNÝ SAD – vyřazena podmínka spočívající v provedení udržovacího řezu  (rozdíl oproti 76/2015)

SAZBY NAVAZUJÍCÍ ZÁVAZKY EZ 2021

 

Přechod do navazujících závazků AEKO/EZ  pokračuje dle nařízením vlády

  • 75/2015 Sb. a 76/2015 Sb.  pro 5-ti leté závazky (nelze obnovit)
  • 3030/2019 Sb. a 3031/2019 Sb. navazující zkrácené 2 leté závazky (nelze obnovit)

a od letoška i na jednoleté závazky 54/2021 Sb. a 55/2021 Sb. Podrobněji jsme požadavky nařízení popsali ZDE .

SPOLEČNÉ ZMĚNY PRO AEKO A EZ Možný souběh standardního pětiletého a navazujícího závazku

• zejména za situace, kdy byly žadatelem přebírány DPB a v rámci standardního pětiletého závazku byla kvóta pro navýšení vyčerpána

• u žadatele je kombinovatelnost pětiletého a navazujícího závazku možná, není ale možná na jednom DPB

NATURA 2000, CHKO 

nově celé území národních parků (76 €/ha) a CHKO I. zóna (86 €/ha) mimo zastavěné a zastavitelné území obcí; hnojit lze kompostem či hnojem (pastva zvířat se nepovažuje aplikaci hnojení) .

LFA a ANC

Přechodně podporované oblasti LFA

máte možnost podat Žádost o platbu i v roce 2021 se sazbou 25 (23,19*) EUR/ha pro XOA, XOB. Příjem žádostí bude uzavřen od roku 2022.

Sazby ANC 2021

Greening

nově lze zařadit tzv. ochranný pás vnitřní

 

 

NOVÝ DOTAČNÍ TITUL WELFARE BÝKŮ 20E

příjem žádostí  od 17.5.-31.5.2021 přes PF – více ZDE