Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 17. 8. 2022 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo lenka.zmeskalova@mze.cz.

Rok vydání: 2022
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.

Meziresortní připomínkové řízení probíhá od 27. 7. 2022 do 17. 8. 2022.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména reakce na změny zmocňovacích ustanovení v novele zákona o ochraně chmele (sněmovní tisk č. 138). Některé povinnosti jsou z vyhlášky přeneseny přímo do zákona o ochraně chmele tak, aby oblast týkající se ověřování chmele a chmelových produktů byla upravena přímo v zákoně. Požadavky pro správnou evidenci chmelnic a požadavky na podání žádost o zařazení chmelnice do evidence chmelnic jsou nově definovány přímo v zákoně o ochraně chmele v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Vzory dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona budou nově zveřejněny na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Návrhem jsou dále z vyhlášky odstraněny nadbytečné požadavky týkající se označovacího materiálu.

Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 17. 8. 2022 na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo lenka.zmeskalova@mze.cz.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).