Evidence POR – Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště

Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště

2. 4. 2024

Kde jsou uvedeny povinnosti označení POR 2D kódy a zasílání dat do úložiště?

Základní povinnosti jsou stanoveny zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (§ 31a odst. 3, § 46b odst. 10, § 60 odst. 4).  Způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů pak stanoví prováděcí právní předpis, tedy vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Jaký byl důvod vzniku nového systému?

Jedním z cílů vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice bylo zavedení systému dohledatelnosti přípravků, tzn. elektronické evidence o uvádění POR na trh a o použití POR u zemědělců, která zajistí sledovatelnost POR od výrobní linky (vstupu na trh v ČR) až po závěrečnou distribuci a použití v zemědělské prvovýrobě.

Přínosy zavedení systému dohledatelnosti jsou především omezení uvádění na trh nepovolených přípravků, zlepšení dohledatelnosti možných zdrojů znečištění (např. vod) ze zemědělské činnosti a omezení nebezpečí škod na zdraví lidí a zvířat a životním prostředí jako takové. Každý, kdo si bude chtít ověřit, zda přípravek prošel legálním distribučním řetězcem, může využít aplikaci pro mobilní telefony „Ověření přípravků na OR“, která data z úložiště využívá. Data z úložiště také usnadní práci zemědělců při evidenci použití, jejíž elektronickou podobu již vyžaduje i evropské nařízení.

Cílem bylo také zefektivnit manipulaci s přípravky v rámci distribuce díky možnosti elektronického načítání dat přímo z balení přípravků označených 2D kódy.

Jaké výrobky musí být označeny 2D kódem a data o jejich distribuci zasílána do úložiště?

Povinnost označení 2D kódy a zasílání dat o jejich distribuci se týká přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele vyrobených od 1. 7. 2023. Ostatních produktů, jako pomocných prostředků na ochranu rostlin, přípravků na ochranu rostlin určených pro neprofesionální uživatele a přípravků na ochranu rostlin bez omezení kategorie uživatele, se tyto povinnosti netýkají. Stejně tak se netýkají přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele ovšem vyrobených před 1. 7. 2023. Obecná oznamovací povinnost o přemístění na území ČR, výrobě apod. však stále platí pro všechny druhy výrobků na něž se vztahuje rostlinolékařská legislativa.

Jaké jsou základní požadavky na 2D kódy?

Standardem 2D kódů odpovídajícím požadavkům legislativy je GS1 DataMatrix. Kód musí obsahovat GTIN (identifikaci obchodní jednotky), číslo šarže a datum výroby přípravku (datum konkrétního dne ve tvaru RRMMDD). Tyto základní údaje jsou pak na obalu přípravku i v okem čitelné podobě. Výrobce přípravku pak může do kódu vložit i další informace. Minimální kvalitu tisku uvádí vyhláška.

Kdo má povinnost označit POR 2D kódem?

Pokud nebude přípravek označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. V případě souběžného obchodu je tímto prvním distributorem s ohledem na judikát ve věci C 912/19, který vydal Soudní dvůr 4. 3. 2021, vždy držitel povolení k souběžnému obchodu. Každý další distributor však má povinnost uvádět na trh přípravky určené pro profesionální uživatele viditelně označené předepsaným 2D kódem.

Jakým způsobem určit datum použitelnosti POR?

Jednotnost stanovení data použitelnosti přípravku držiteli povolení/výrobci je předpokladem pro porovnatelnost dat. Z pohledu ÚKZÚZ je odpovídající, když je datum exspirace stejný den i měsíc, jako datum výroby, a měněn je pouze rok dle délky použitelnosti stanovené povolením (např. dva roky). Datum výroby je pak datem konkrétního dne, ve kterém byl přípravek vyroben, a v rámci kódu je nutné jej uvádět ve tvaru RRMMDD. V případě prodloužení doby použitelnosti na základě analýz dané šarže v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči pak může být datum exspirace zcela jiné, než datum výroby.

Kdo musí zadávat/posílat data do úložiště?

Data o uvádění POR na trh mají povinnost zohlednit v úložišti distributoři přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele, tedy registrovaní distributoři POR.

Jakým způsobem lze zadat/zaslat informace o distribuci POR do úložiště?

Distributoři údaje o distribuci přípravků předávají prostřednictvím webové služby MZe formou automatizovaného datového výstupu obsahujícího datovou větu ze svých skladových softwarů, nebo jejich manuálním zápisem prostřednictvím formulářů přímo v úložišti. Po manuální zadání je na webu ÚKZÚZ zpracován stručný návod. Přístup distributorů do úložiště je řešen prostřednictvím portálu eAGRI, do něhož se daný distributor přihlásí.

Jakým způsobem lze zadat informace o POR do katalogu úložiště?

Pokud GTIN v katalogu úložiště, ve kterém se ke každému přípravku párují údaje, jako je evidenční číslo povolení, měrná jednotka, informace o balení a informace o případném skupinovém balení, není, lze jej zaznamenat v rámci prvního pohybu v úložišti. MZe/ÚKZÚZ nabízí výrobcům/držitelům povolení/distributorům, kteří přípravky označují, možnost zaslat tyto informace formou tabulky ve struktuře uvedené na webu ÚKZÚZ.

Lze v katalogu úložiště zohlednit i skupinové balení různých POR?

Ne. V katalogu úložiště lze zohlednit pouze GTIN konečných prodejních balení, případně jim nadřazených skupinových balení téhož přípravku. Tzv. kombi balíčky lze zohlednit pouze jako jednotlivé přípravky.

Jak v úložišti zadat distributora bez českého IČO?

Pokud je druhou stranou (dodavatel/odběratel) registrovaný distributor, který je zahraničním subjektem, tedy bez českého IČO, lze jej zadat pomocí SZR ID. Toto identifikační číslo lze nalézt u dané osoby v registru distributorů.

Jak si ověřit správnost GTIN a 2D kódu?

Ověřit GTIN lze na stránkách sdružení GS1. Čitelnost kódu lze ověřit např. veřejnou aplikací „Ověření přípravků na OR“, která je dostupná jak pro OS Android, tak iOS.

Jaké jsou nejčastější chyby při zadávání dat do úložiště?

Nejčastější chybou je při zápisu dat opětovné použití stejné hodnoty v kolonce „Označení pohybu“. Strukturu a hodnotu si definuje každý distributor sám, pro každý pohyb však musí být unikátní. Při použití stejného označení u dalšího pohybu tento přemaže již dříve zadaný pohyb. Další chybou je, že data zadaná do úložiště neodpovídají fyzickému označení konkrétního přípravku, např. při zpětném stanovení data výroby z nejednotně zvolených dat exspirace.

Jaké jsou nejčastější důvody nespárování pohybů?

Nejčastějšími důvody nespárování pohybů je použití nejednoznačných čísel šarže (různě zapsaná písmena nebo speciální znaky) a nesoulad v datu výroby. Dalším důvodem je zohlednění i jiných výrobků (pomocných prostředků na ochranu rostlin, přípravků na ochranu rostlin určených pro neprofesionální uživatele a přípravků na ochranu rostlin bez omezení kategorie uživatele) v úložišti než jen přípravků určených pro profesionální uživatele.

Jaká je lhůta pro zápis dat do úložiště?

Data jsou do uložiště dat zasílána do tří dnů od přijetí nebo předání přípravku. ÚKZÚZ k této lhůtě přistupuje jako ke třem pracovním dnům. V případě výpadku funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora jsou data do úložiště dat zasílána bezodkladně po obnovení funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora, nejpozději však do 24 hodin od obnovení funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora.

Existuje způsob, jakým si jednoduše přejmout pohyb v úložišti od dodavatele?

Prozatím ne. Již se však pracuje na tom, aby bylo vyplňování dat prostřednictvím formulářů přímo v úložišti jednodušší a byla možnost převzít data z pohybů, které na daného distributora směřují.

Proč se v úložišti nezobrazuje správný název POR?

Od minulého roku jsou další obchodní jména u některých přípravků povolena v rámci jednoho rozhodnutí. Tzn. že se více obchodních jmen váže na jedno evidenční číslo povolení.  V úložišti se pak zobrazuje pouze název základní, na rozšíření zobrazení se již pracuje. Prozatím je další obchodní jméno, které se váže k danému GTIN uvedeno v popisu balení.

Je možné někoho k administraci dat do úložiště pověřit?

Ano. A to buď přidělením přístupu k vlastnímu účtu na eAGRI, nebo pověřením jiného subjektu přímo v úložišti na záložce Zástup. Informace k možnostem zástupu jsou zveřejněny na webu ÚKZÚZ v sekci návody.

Je potřeba oznamovat ÚKZÚZ přemístění POR do ČR i jiným způsobem, i když je dodávka zohledněna již v úložišti?

Je-li přípravek výrobcem, nebo prvním distributorem v ČR, zohledněn v úložišti, není již třeba plnit oznamovací povinnost o výrobě, dovozu nebo přemístění na území ČR jiným způsobem.

Je úložiště využitelné i zemědělci?

Ano. I přesto, že zemědělci do úložiště dat o uvádění POR na trh údaje nezapisují, mohou z něj informace čerpat. Díky načtení 2D kódu z obalu přípravku získají údaje ve strojově zpracovatelném formátu pro svou případnou potřebu a také jsou schopni si ověřit legálnost daného produktu. V plánu je také propojení s elektronickou evidencí o použití POR, kdy si farmář načte kód z POR, zvolí pozemek (DPB), aplikovanou výměru, dávku a ostatní údaje (plodina, celková výměra apod.) se vyplní z LPIS. Následně by se automaticky vytvořil záznam do evidence.

Kam se v případě potřeby obrátit s dalšími dotazy?

Lze využít email helpdesk@mze.cz, případně tomas.jedlicka@ukzuz.cz.

 

Otázky a odpovědi k 2D kódům a zasílání dat o uvádění POR na trh do úložiště | ÚKZÚZ (eagri.cz)