Včera proběhla Valná hromada ELO

 

 

V Budapešti proběhlo jednání Valmné hromady, kde jsme se mohli seznámit s aktuálními výzvami jednotlivých zemědělců, lesniků v členských státech.

 

Je toho mnoho společného, nejen že v rámci jednání  jsme se dozvěděli, že všechny trápí byrokracie, problém s narůstajícími nařízeními a omezeními, které nás čekají aj.

 

Důležité body předsednictva Maďarska budou představovat:

1. Debata k následující SZP 2027

 • nechtějí měnit systém dotací – problematické pro ČS, PA i zemědělceů chtějí ponechat bývalý 1.pilíř mandatorní a 2.pilíř dobrovolný
 • problematiku lesů chtějí dát pod agendu DG AGRi vč. cílů
 • uvědomují si potřebu vybalancovat finance x klima x konkurenceschopnost

 

Maďarsko (2004 vstup do EU)

 • dále musíš mít vzdělání v zemědělství, aby jsi mohl koupit zem
 • – předkupní prvo (sousedi/vesnice/kraj/…).
 • 300 ha /každý člen rodiny.
 • nákup půdy může udělat pouze fyz.osoba
 • pšenice, ječmen, kukuřice, žito, soja – cca 90%
 • některé snaží už změnit pozici a řeší manginární plodiny
 • mají 10 a 50 leté rotace
 • 60-70% SZO je použito na enviromentílní prvky – využíváno teď díky cenám marketu
 • 65% lidí žije na venkově a proto nemají tak značné problémy se spoluobyvateli
 • není daň z nemovitosti

 

 

 

 

Oživení programu EU pro zelený růst a decarbonizaci

ELO podporuje cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Zaměření na nahrazení fosilních paliv a substituci uhlíkatých materiálů je nejlepší způsob, jak decarbonizovat ekonomiku. To znamená zaměřit se na výrobky, které jsou obnovitelné, procesy, které jsou více kruhové, a tím podporovat udržitelnou bioekonomiku. Znamená to také uznání tlaků na půdu a politiky, které podporují multifunkčnost. To může vést k efektivnější, účinnější a udržitelnější EU.

Podpora proaktivních opatření na bázi půdy pro adaptaci na změnu klimatu Zemědělství a lesnictví jsou mezi sektory, které jsou nejvíce přímo ovlivněny klimatem a jsou tak vystaveny změně klimatu. Reaktivní reakce nestačí na výzvy, které klimatická změna představuje a bude představovat, jako jsou extrémní povětrnostní události, lesní požáry, škůdci a nemoci, povodně a nedostatek vody, variace produktivity a změny v ekosystémech. Je zapotřebí proaktivních a flexibilních opatření, která mohou odporovat předpokladům, například jak se vypořádat s cizími druhy.

Podpora systému odměn na tržní bázi za odstranění uhlíku Sektorům založeným na půdě hraje klíčovou roli při splnění ambiciózního cíle do roku 2030 odstranit 310 milionů CO2 ekvivalentů. Tento cíl musí být doprovázen vhodnými tržními signály. ELO se zavazuje podporovat metodologie, které minimalizují administrativní zátěž pro manažery půdy, uznávají průkopníky, přesně vypočítávají výchozí body a řeší trvalost realistickým způsobem. Tyto metodologie by měly také zohledňovat konkrétní aktivity a environmentální podmínky každého regionu. Čím dříve rámec umožní rozvoj trhu s odstraňováním uhlíku, tím dříve budou cíle splněny.