AKTUALIZACE POLITIKY EK: NOVÉ GENOMICKÉ TECHNIKY (NGT)

Výsledek hlasování výboru ENVI

Dne 24. ledna 2024 výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (COM ENVI) dokončil své stanovisko k návrhu Komise týkajícímu se NGT. Toto stanovisko zdůrazňuje nuancovaný přístup k rozlišování kategorií rostlin používajících NGT. Zprávu měla na starosti Jessica POLFJÄRD (EPP, Švédsko) a obdržela 47 hlasů pro, 431 proti a 4 zdržení se, přičemž bylo předloženo více než 1 000 pozměňovacích návrhů v posledních měsících.

KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ
Kategorie a pravidla NGT: Poslanci EP podporují zavedení dvou kategorií rostlin používajících NGT:
• Rostliny NGT 1, považované za ekvivalentní konvenčním rostlinám, jsou vyňaty z požadavků na legislativu GMO.
• Rostliny NGT 2 vyžadují úpravu rámce pro GMO k přizpůsobení se jejich jedinečným vlastnostem.
Zákaz v ekologické výrobě: Poslanci EP prosazují pokračující zákaz všech rostlin používajících NGT v ekologické produkci a uznávají potřebu dalšího posouzení.

Představa spotřebitelů a hlášení: Přestože není povinné označování rostlin NGT 1 na spotřebitelské úrovni, poslanci EP požadují zprávu Komise o vývoji postojů spotřebitelů a producentů k novým technikám sedm let po vstupu v platnost.

Požadavky na rostliny NGT 2: Rostliny NGT 2 musejí splňovat požadavky legislativy GMO, včetně povinného označování výrobků.

Zrychlené hodnocení rizik a zásada opatrnosti: Poslanci EP podporují zrychlený postup hodnocení rizik pro rostliny NGT 2 a zdůrazňují jejich potenciální přínos k udržitelnému zemědělsko-potravinářskému systému. Zpráva klade důraz na dodržování zásady opatrnosti během hodnotícího procesu.

Zákaz patentů: Poslanci EP zavádějí celkový zákaz patentů pro všechny rostliny NGT, rostlinný materiál, genetické informace a související procesní prvky. Zpráva žádá o zprávu do června 2025 o dopadu patentů na přístup pěstitelů a farmářů k různorodému rostlinnému reprodukčnímu materiálu.

DALŠÍ KROKY
Parlament má přijmout své usnesení během plenární schůze od 5. do 8. února 2024. Poté mohou začít jednání s Radou EU.

POZADÍ
NGT zahrnují řadu technik, které mění genetický materiál organismů. V současné době rostliny NGT dodržují přísná pravidla platná pro GMO po celém světě. NGT slibují vytváření odrůd rostlin odolných vůči klimatickým podmínkám, odolných vůči škůdcům, s vyšším výtěžkem a vyžadujících méně zdrojů. Několik produktů NGT se objevuje po celém světě, například banány, které nehnědnou na Filipínách, což ukazuje na potenciální výhody snižování potravinového odpadu a emisí oxidu uhličitého. Evropský úřad pro bezpečnost potravin zhodnotil potenciální bezpečnostní obavy týkající se NGT, což přispívá k probíhající diskusi o jejich regulačním rámci.