OCHRANNÉ PÁSY PODÉL VODNÍCH ZDROJŮ (časté dotazy)

Ochranné pásy podél vodních toků

Požadavky (obdoba současného DZES 1)

3 m nehnojené půdy od břehové čáry (As výjimkou výkalů a moči při pastvě/pobytu a skliditelných rostlinných zbytků) –i mimo ZOD (znalost terminologie NS)

25 m od břehové čáry nad 7o bez tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem

3 m od břehové čáry bez POR (SPe3 –4 m od povrchové vody, SPe2, registr a etikety)

Vazba na ekoplatbu základní i prémiovou šíře min. 6 m/12 m od hranice DPB , délka min. 15 m (další požadavky na založení porostu a jeho ošetřování) splnění Ekoplatby v obou úrovních je i splněním DZES 4.


ZÁKLADNÍ CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – R

Vyčlenění ochranného pásu podél vodního toku na veškerých dílech půdních bloků R ve vzdálenosti do 6 m od stálého útvaru povrchových vod, pás minimálně 6 m široký

Porost pro ochranný pás:

  • od 1. června do 31.října souvislý porost plodiny
  • trávy čeledi lipnicovitých nebo jejich směsi s plodinami štírovník, tolice dětelová, vikev, chrpa, čičorka, jestřabina, vičenec, úročník, jetel plazivý, řebříček, jitrocel nebo kmín – dusík vázající plodina je ve směsi zastoupena maximálně z 10 %

Údržba sečí nebo mulčování v termínu do 31.srpna

zákaz aplikace upravených kalů, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

primárně neslouží jako manipulační plocha

Možnost využít jako neprodukční plochu – ! termíny „neprodukce“ = zákaz sklizně do 15.7. (v případě potřeby pouze mulčovat) vlastní údržba – seč až potom nejpozději do 31.8.


V LPIS náhled vrstev – PÁSY KOLEM VOD – PLATNÉ PVK základní či prémiové

Splnění podmínek = založení a udržování pásu na alespoň 90 % plochy – kontinuálně propojit

Obecné výjimky:

  • plocha, kde byl založen podle AEKO – kombinovaný biopás
  • DPB, na který byla podaná žádost na podopatření čejky chocholaté v AEKO a AEKO zatravnění
  • Pro rok 2023 plochy DPB zaseté na podzim před účinností legislativy (porosty založené do 1. 4. – údaj v JŽ) a plochy DPB s nektarodárným biopásem.
  • POZOR, ALE V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI O EKOPALTBY JE NUTNÉ VŠE PLNIT.

Pokud nežádáte o celofaremní ekoplatbu, tak existují vyjímky:

  • R+U+G méně než 10 ha
  • nad 75 % celk. způs.zem.plochy je TTP (tzn. T+G+ BYLINNÉ PÍCNINY na R)
  •  pokud na orné půdě (R+U+G)pěstuje více než  75% travních porostů či bylinné pícniny/půda ladem/luskoviny

POKUD MÁTE 1 HA ORNÉ (R,U,G)A CHCETE EKOPLATBU – NEPRODUKČNÍ PLOCHY MUSÍTE VYČLENIT. A VÝŠE ZMÍNĚNÉ SE VÁS NETÝKA/!!


Kulturu úhor je nutné pro Rok 2023 v LPIS ohlásit do podání jednotné žádosti.
v dalších letech pak do 1.2. každého roku.