Sociální podmíněnost – prezentace Margaret Bateson-Missen DG Agri

Sociální podmíněnost v SZP Margaret Bateson-Missen

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


Zemědělští pracovníci EU

Kdo je zodpovědný za pracovní podmínky na farmách?

  • DG EMPL – legislativa
  • Vnitrostátní kompetence – ministerstva práce, inspektoráty, orgány BOZP, soudy
  • Zaměstnavatel – tedy zemědělec

Kdo pracuje na farmách EU? Respektive koho se to bude týkat ?

Rodina

Stálí pracovníci (dlouhodobí, deklarovaní)

 • Poloviční úvazek
 • Dočasný

OSVČ – skutečné/falešné

Sezónní pracovníci,

 • národní
 • z EU/ mimo EU

Sezónní – legální/nelegální třetí země

Všichni tito pracovníci mají právo na slušné, bezpečné a zdravé pracovní podmínky!

Nedeklarovaný


Je sociální podmíněnost stejná jako tradiční podmíněnost?

 • Stejný koncept – propojení plného vyplácení dotací SZP s respektováním legislativy/norem mimo oblast zemědělství.
 • Řídicí systém se rozchází
 • Spoléhá na vnitrostátní kontrolní a vynucovací režimy
 • Nejsou pravidla:  kolik kontrol, frekvence, rozsah, obsah, hloubka kontroly.

Rozsah mechanismu sociální podmíněnosti

Směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách

Směrnice 2009/104/ES – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení zaměstnanci

Směrnice 89/391/EHS o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků

[Nařízení 492/2011 – volný pohyb pracovníků v rámci EU] – možná….


Směrnice 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách (Články 3–6, 8, 10, 13)

Pracovní poměr = pracovní podmínky písemně

 • Identity stran
 • odměna
 • Vzor práce (pokud je to možné)
 • Termín nástupu, zkušební doba, školení, dovolená
 • Povaha, popis práce
 • Místo výkonu práce

Směrnice 89/391/EHS o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (povinnosti zaměstnavatele – články 5-12)

 • Přizpůsobení se technickým změnám
 • Přizpůsobení pracoviště, vybavení jednotlivci
 • Zaměstnavatel zajistil, aby pracovní zařízení bylo vhodné pro vykonávanou práci
 • Poskytování informací a školení
 • Zajistit zdraví a bezpečnost pracovníků
 • Prevence pracovních rizik

Směrnice 2009/104/ES – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení zaměstnanci

Prvních osm zabijáků v zemědělství
 • dopravní nehody
 • být zasažen padajícími nebo pohybujícími se předměty
 • utonutí
 • padá z výšky
 • manipulace s dobytkem
 • kontaktu se strojním zařízením
 • uvěznění
 • zasažen elektrickým proudem

Další problémy ochrany zdraví při práci, které zmínili

 • Poruchy pohybového aparátu
 • Rizika související s pesticidy
 • Zoonotické choroby
 • Klíšťata, kousnutí a bodnutí hmyzem
 • Psychosociální rizika, duševní zdraví a stres

Nařízení 492/2011 – volný pohyb pracovníků v rámci EU……možná bude uplatněn 

 • 7 odst. 1
 • s pracovníkem, který je státním příslušníkem členského státu, nesmí být v jiném členském státě zacházeno jinak než s domácími pracovníky z důvodu jejich státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnání a pracovní podmínky, zejména pokud jde o odměňování nebo propouštění

Jak bude fungovat sociální podmíněnost?

 • Velmi rozmanité metodiky vymáhání
 • Sociální doména se brání vnějším zásahům
 • Žádná možnost předepisování kontrolní frekvence/normy
 • Jednoduše použije systémy, které již existují.
 • Žádné rovné podmínky
 • Platí pro příjemce přímých plateb a plateb PRV na základě plochy

Role Zemědělské platební agentury

 • PA nemá roli při zajišťování dodržování pravidel sociální podmíněnosti
 • Memoranda o porozumění/dvoustranné dohody s příslušnými donucovacími orgány (např. inspektorát práce)
 • PA získá každoroční informace o výsledcích kontrol, administrativních/právních postupech
 • Sdělení by mělo obsahovat informace o narušení, jeho závažnosti a rozsahu.
 • Mělo by informovat o tom, jak byl případný uložený trest stanoven.
 • PA převede tyto informace (pochybení) do snížení plateb zemědělců (sankce).


Sociální podmíněnost v plánech SZP

  • Sociální podmíněnost vstupuje v platnost 1. 1. 2025 (dobrovolně od 1. 1. 2023
  • Úprava plánu SZP v dostatečném předstihu před zamýšleným datem vstupu v platnost

 

Více zde: Social Conditionality in the CAP – COPA 9-11-2021

Přílohy