PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019

8. zasedání MV PRV Všechny podkladové materiály naleznete ke stažení na následujícím odkazu http://eagri.cz/public/app/eagriapp/Shared/ShowFile.aspx?guid=7A8B857707121A93E053811411AC5EB1 Důležitými bodu zůstávají nefunkčnost opatření Spolupráce M16 a její možný přesun do jiného opatření (přibližně 35 mil.Kč) 8.kolo PRV bude PODZIMNÍ a bude vyhlášeno celkem 14 projektových opatření – uvádíme i předpokládané alokace v Kč M01 / …
Pokračování textu „PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019“

PS CC

DZES 7 d Navržený standard reaguje na aktuální příčiny nepříznivé struktury krajiny,    jako jsou zejména: nízký podíl ekostabilizačních prvků v krajině, homogenita hospodaření na přilehlých DPB a zejména na nadměrnou velikost DPB. Znění standardu DZES 7d: „Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda …
Pokračování textu „PS CC“

Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018

MZe na dnešním jednání pracovní skupiny Přímé platby informovalo o zvažovaných změnách pro příští rok, tedy 2019, oficiální zápis bude k dispozici v průběhu příštího týdne. Stručně: Greening (EFA): BUDOU DEFINOVÁNY 2 DRUHY ÚHORŮ 1) úhor, tak jak jej známe – odsud však bude vyloučena vojtěška a jetel Úhor i N-vázající plodiny (kde jetel …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC – 10.8.2018“

Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK

Je to již přes dva roky, kdy ČMSZP společně s Ministerstvem zemědělství (MZe), Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a za asistence ostatních nevládních organizací intenzivně pracoval na redefinici LFA oblastí. Jedná se o velmi klíčové téma a MZe tímto způsobem k problematice přistupovalo. Velmi úzká spolupráce a koordinace se všemi …
Pokračování textu „Stanovisko ČMSZP k výsledkům jednání a redefinici LFA oblastí od roku 2018 – předložené návrhy byly schváleny EK“

Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018

Návrh novely NV č. 48/2017 Sb., který se společně připravoval a připomínkoval v průběhu celého loňského roku, prošel meziresortním připomínkovým řízením, v jehož rámci obdrželo MZe několik připomínek týkajících se zahrnutí podmínek „protierozní“ vyhlášky MŽP do zmíněného standardu. Náš Svaz doufal, že již „protierozní“ vyhláška bude pro letošní rok schválena. Je stále …
Pokračování textu „Pracovní skupina PP a CC dne11.1.2018“

Zápis z PS MV k ANC

O výsledcích  nejen tohoto jednání jsme Vás již informovali. Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října Více se dozvíte i v sekci Farmářské listy. Aktuálně platné: Prasata nebudou započítávány do intenzity chovu prasat.   Oblasti, dosud označované jako LFA se po redefinici označují jako ANC. Se …
Pokračování textu „Zápis z PS MV k ANC“

Jednání PS pro SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020

Program pracovní skupiny :   1) Evaluace PRV Z 2. průběžné zprávy vyplynuly hlavní výstupy v oblasti Poradenství, analýza prokázala klesající poptávku po poradenských službách poskytovaných registrovanými poradci MZe. ŘO Tabery informoval o záměru přesunu finančních prostředků z Poradenství na Vzdělávání. U operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů dojde k přesunu …
Pokračování textu „Jednání PS pro SRP PRV a Tematické pracovní skupiny pro monitoring a hodnocení PRV na období 2014-2020“

Jednání PS MV PRV k preferenčním kritériím pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Výsledky jednání:  Členové PS souhlasili s navrhovanými úpravami ve znění, v jakém byly rozeslány v podkladech pro jednání.   Změny bodové hodnocení za preferenční kritéria č. 4 a 5 4. Součástí podnikatelského plánu je i zpracování vlastní zemědělské produkce ve specializovaném provozu, jehož výstupem je produkt uvedený v příloze I Smlouvy o fungování EU. Kritérium …
Pokračování textu „Jednání PS MV PRV k preferenčním kritériím pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“