Zodpovězené dotazy: Zelená nafta vč. novinky roku 2021

NOVINKA ROKU 2021

Pokud máte nově datovou schránku, je povinnost podávat daňové přiznání pouze prostřednictvím datové schránky dle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení Vám může být vystavena pokuta 2 000 Kč.

 

Zelená nafta roční varianta (žádejte do 30.3.2021)

 

  • Formuláře daňového přiznání pro fyzické osoby – zde
  • Online formulář daňového přiznání pro právnické osoby – zde
  • Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde

Při vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se použije § 57 odst. 6 zákona o SPD, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, na tu část nároku na vrácení daně, u které osoba, jíž nárok na vrácení daně vznikl, prokáže, že

a) minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD 1. nakoupila za cenu obsahující daň ve výši podle § 48 zákona o SPD, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely, nebo 2. vyrobila a uvedla do volného daňového oběhu přede dnem nabytí účinnosti novely, a

b) nakoupené nebo vyrobené minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o SPD použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese do 31. prosince 2021.

 

Kdo se rozhodl pro uplatnění nároku ze zelené nafty za celý rok 

V ročním daňovém přiznání může na Portálu farmáře využít výpočet ročního normativu spotřeby PHM pro rostlinnou i živočišnou výrobu a výpočet roční intenzity chovu v živočišné výrobě.

Výpočet bude možné spustit v PF pod odkazem v IZR – „Zelená nafta->Generování podkladů ZN, po zvolení typu výpočtu ->čtvrtletní/roční intenzita“   tisk 2

Pro generování citl. komodit a jeho uplatnění se Vám musí vygenerovat alespoň 0,1 (jinak jste v sazbě 4,38)

Pro generování výměry lze použít tisk č. 6 v LPIS

Výpočty v aplikaci Registr zvířat  – roční výpočet intenzity chovu (IZR za celý rok 2020 – důležité pro stanovení koeficientu nároku 4,38 Kč (pod 0,3 VDJ) nebo 9,50 Kč z každého litru PHM.

Kromě formulářů (viz odkaz výše) je třeba přiložit

1. Nákupní doklady na PHM (pozor na jejich velikost)

2. Vygenerovaný výpočet normativu spotřeby PHM z IZR na chovaná hospodářská zvířata / může být  nahrazen vyplněnou Tabulkou č. 3,

3. Vygenerovaný výpočet normativu spotřeby PHM z LPIS na výměru obhospodařovaných pozemků, či využít Tabulku 2A či 2B

 

 

Kódy pro daňové přiznání

Kód 11: sazba  4,38 Kč Rostlinná výroba

zastoupení citlivých plodin a révy vinné méně než 0,1.
Kód 12: sazba 9 ,50 Kč Rostlinná výroba
zastoupení citlivých plodin a révy vinné alespoň 0,1 (včetně 0,10). D
Kód 20: sazba 9,50 Kč Chov hospodářských zvířat
Daňový subjekt během celého zdaňovacího období neprovozoval rostlinnou výrobu

 

Kód 34: sazba 4,38 Kč Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 a současně podíl zastoupení citlivých plodin méně než 0,1.
Kód 35:  sazba 9,50 Kč Kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat do 0,3 a současně podíl zastoupení citlivých plodin alespoň 0,1.
Kód 36 :  sazba 9,50 Kč Kombinovaná výroba. Intenzita chovu hospodářských zvířat nad 0,3 (včetně 0,30). Citlivé komodity se nereflektují.


Podobný článek k DAP s návodem i na : http://cmszp.cz/ostatni/2019/zelena-nafta-2019/


Zelená nafta je vyplácena na základě novely vyhlášky č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, která nabývá účinnosti 17. 2. 2021, část 1. 1. 2022.

Schváleno tak bylo snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o 1 Kč/litr a současně i snížení pevných částek vratek spotřební daně z tzv. „zelené nafty“ podle § 57 zákona o spotřebních daních rovněž o 1 Kč/litr.

V roce 2021 se bude výše vratky části spotřební daně z motorové nafty

  • zakoupené za cenu zahrnující výši spotřební daně odpovídající sazbě daně účinné pro rok 2020 vypočítávat jako doposud (z původní nesnížené pevné částky vratky) a
  • zakoupené za cenu zahrnující výši spotřební daně odpovídající sazbě daně účinné pro rok 2021 vypočítávat na základě snížené pevné částky vratky o 1 Kč/litr.

Od roku 2022 budou účinné už pouze nové sazby.