Procentní rozdělení rozpočtu SZP na období 2023–2027

Vyjednavači Evropského parlamentu a Rady EU dosáhli v pátek 25. června 2021 neformální politické dohody o třech pravidlech, kterými se bude řídit zemědělská politika EU v letech 2023–2027. Takové řešení očekával Janusz Wojciechowski, komisař EU pro zemědělství, který více než jednou zdůraznil, že tomu tak bylo během 30. června tohoto roku. klíčová rozhodnutí týkající se podoby budoucí společné zemědělské politiky by měla být přijata během portugalského předsednictví.

Vlády členských států EU přidělí nejméně 35% svého rozpočtu na rozvoj venkova na opatření v oblasti životního prostředí a klimatu a zpravidla nejméně 25% rozpočtu na přímé platby spojené s ekologickými programy.

· Nejméně 10% vnitrostátních přímých plateb bude muset být přiděleno na podporu malých a středních farem.

· Poslanci se domnívají, že by zemědělci měli v případě porušení předpisů ztratit 10% svých finančních nároků (dnes až 5%).

Výše uvedení vyjednavači podpořili změnu politiky, která by podle jejich názoru měla lépe přizpůsobit zemědělskou politiku EU potřebám jednotlivých členských států. Zdůrazňují však, že společná musí být i zemědělská politika Evropské unie. Nová pravidla stanoví, že národní vlády by měly vypracovat strategické plány, které Evropská komise podpoří, a stanovit, jak hodlají dosáhnout cílů EU ve svých zemích. Komise by je zkontrolovala a dodržovala pravidla EU.

Především životní prostředí a klima

Díky poslancům Evropský parlament uvedl v tiskové zprávě, že posílení biologické rozmanitosti v EU a plnění závazků Evropské unie podle Pařížské dohody se stane jedním z cílů budoucí zemědělské politiky EU. Poslanci rovněž zajistí, aby při posuzování národních strategických plánů Komise zkontrolovala jejich příspěvek k plnění závazků EU v oblasti životního prostředí a klimatu a cílů strategie EU „Vidlice na vidličku“ a cílů biologické rozmanitosti do roku 2030. Během jednání trval Parlament na posílení praktiky šetrné k životnímu prostředí, tzv. podmíněnost, o kterou musí každý zemědělec požádat, aby získal přímou podporu.

Více peněz pro malé farmy a pokuty

Minimálně 10% vnitrostátních přímých plateb bude muset být přiděleno na podporu malých a středních farem. Za tímto účelem mohou členské státy použít přerozdělovací doplňkovou platbu nebo se rozhodnout postupně snížit roční strop přímých plateb zemědělcům nad 60 000 EUR a omezit je na 100 000 EUR.

Země EU by mohly vynaložit nejméně 3% svých rozpočtů SZP na podporu mladých zemědělců. Podporu pro nové zemědělce lze poskytnout z fondů pro rozvoj venkova. Poslanci také trvali na posílení ochrany práv pracovníků v zemědělství. Požádali Radu, aby vytvořila mechanismus pro propojení vnitrostátních inspektorů práce s platebními agenturami SZP nejpozději do roku 2025, aby bylo možné postihovat porušení pracovního práva EU.

Peníze v krizi

Během jednání Parlament prosazoval další opatření, která mají pomoci zemědělcům vyrovnat se s riziky a potenciálními budoucími krizemi. Zavádějí opatření k zajištění toho, aby byl trh transparentnější a lépe připraven na řešení potenciálních turbulencí a aby postupy zaměřené na vyšší normy v oblasti životního prostředí, zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat byly z pravidel hospodářské soutěže vyňaty. Stávající krizová rezerva na pomoc zemědělcům v situacích cenové nebo tržní volatility se přemění z ad hoc nástroje na trvalý nástroj s odpovídajícím rozpočtem.

Poslanci trvali na větší transparentnosti vynaložených peněz, včetně posouzení toho, zda jsou dluženy konečným příjemcům. Nová pravidla mají zabránit obcházení a řádně chránit fondy EU. Evropský parlament rovněž zajistil, aby těm, kteří opakovaně porušovali požadavky EU (např. V oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat), čelily přísnější sankce. – čteme ve sdělení Parlamentu. Poslanci uvedli, že v případě porušení předpisů by zemědělci měli přijít o 10% svých finančních nároků (oproti dnešním 5%).

Další kroky

Jakmile bude dosaženo politické dohody, je třeba výše uvedená opatření technicky a legálně vylepšit. Aby vstoupily v platnost, budou muset být schváleny Evropským parlamentem – nejprve Výborem pro zemědělství, poté sněmovnou jako celkem – a Radou. Nová zemědělská politika EU by měla platit od 1. ledna 2023.

Poslední reforma zemědělské politiky EU, v roce 1962, se datuje do roku 2013. Pravidla SZP na období 2013–2020 vypršela 31. prosince 2020, byla však prodloužena a nahrazena přechodnými ustanoveními do konce roku 2022. SZP odpovídá za méně než třetina (31,95% neboli 386,6 miliard EUR) víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027 (1,21 bilionu EUR). Přibližně 70% rozpočtu SZP podporuje příjmy šesti až sedmi milionů farem v EU.