Zpráva z akce „Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS a Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 v oblasti lesnictví“

Pro uskutečnění semináře s exkurzí na téma spolupráce s poradci a odborníky z oblasti lesnictví bylo vybráno velmi příhodné prostředí vzdělávacího centra EkoHubert v obci Hukvaldy. Vyhlášení 3. kola příjmu žádostí Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP) zahrnující 5 intervencí podporujících oblast lesnictví, inovativní podpora lesnického sektoru, nedostatečně pružná reakce současného znalostního systému na výrazné změny ovlivňující hospodaření v lesích, obnova lesů po kalamitách, návrh nového lesnického zákona, užitkovost dřeva a budoucnost dřevařského průmyslu, seznámení s dosavadními výsledky čerpání podpor díky intervenci agrolesnictví a představení aktivit tzv. brokerů, pilotních inovačních projektů v oblasti lesnictví – všechny tyto aspekty se staly podněty pro sestavení programu akce s názvem Možnosti spolupráce s poradci v rámci AKIS (Zemědělský znalostní a inovační systém) a SP SZP v oblasti lesnictví.

Úvodního slova se ujala místostarostka obce Hukvaldy Ing. Ivana Hrčková, která všechny hosty, přednášející i posluchače, přivítala a seznámila se základními informacemi o historii a současnosti obce.
Ing. Vanda Myšáková, krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť) ve svém vystoupení hovořila o významu spolupráce s odborníky a poradci v rámci AKIS, především o podpoře poradců (akreditace, školení, mezinárodní spolupráce). Dále o možnostech vzdělávání prostřednictvím seminářů a workshopů, exkurzí pro učitele zemědělských škol, studenty i odbornou veřejnost, kdy dochází rovněž k přenosu znalostí z výzkumu a vzdělávání do praxe. V této souvislosti představila také tzv. demonstrační farmy.

Dále již následovala vystoupení odborníků na slovo vzatých, kteří nás nejen vzdělávali, ale také díky svým bohatým zkušenostem v mnohém inspirovali.
Historie a současnost lesní a zemědělské výroby, příprava nového lesního zákona
Ing. Richard Podstatzsky Thonsern, Zámek Litenčice, předseda komory soukromých lesů

Přednáška hraběte z Litenčic nám osvětlila především problematiku adaptace lesů na
klimatickou změnu a v té souvislosti potřebu novelizace zákona o lesích. Důsledky kůrovcové kalamity, vysychání krajiny, způsob hospodaření v lesích, přemnožení určitých druhů zvěře a nutnost novely zákona o myslivosti, nakonec připravovaná národní a evropská legislativa s vazbou na lesy a lesnictví byly předmětem jeho velmi zajímavé prezentace. Agrolesnictví – nové opatření Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Mgr. Ing. Lenka Svobodová, Oddělení strategie environmentálních podpor rozvoje venkova (MZe), Návrat produkčních dřevin do zemědělské krajiny, Bc. Jiří Michalisko, zemědělský podnikatel, oceněn stříbrnou medailí v programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina 2021
Jiří Michalisko se ujal v zastoupení Lenky Svobodové nakonec obou přednášek, seznámil nás s dosavadními výsledky nové intervence SP SZP a jako praktik nám uvedl mnohé příklady díky svému vlastnímu podnikání v zemědělství a zkušenostem se zakládáním agrolesnického systému. Prezentaci doplnil i zajímavými videi, která smysl a postup zakládání agrolesnických systémů díky srozumitelným animacím lépe přiblížila a vysvětlila.

Použití inovativních technologií při údržbě a obnově lesů, prof. Ing. Radomír Ulrich, Csc., Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity, vědecko-výzkumný pracovník
Především prostřednictvím názorného videa nám Radomír Ulrich osvětlil důmyslný
technologický systém lesnické mechanizace a automatizace, který spolu s kolegy vyvinuli a který může výrazně napomoci při přesazování již vzrostlých dřevin, tzv. vyzvedávač odrostků pro mechanizovanou výsadbu v lesním hospodářství a agrolesnictví.

Inovační potenciál při řešení úloh stabilizace a revitalizace lesního prostředí,
Ing. Et Ing. Ludvík Pavlíček, Foresta SG, broker pro inovační projekty (partner Sítě MSK), poskytovatel expertních služeb a softwarových řešení v oblastech lesnictví, dřevařství, zemědělství, životního prostředí a ekonomiky S úlohou tzv. brookerů, jejichž hlavním úkolem je vyhledávání inovativních projektů a zakládání operačních skupin k jejich řešení (aktuální seznam je dostupný na webových stránkách MZe), nás seznámil Ludvík Pavlíček, akreditovaný poradce Ministerstvem zemědělství. Vysvětlil nám základní pojmy a obsah intervence 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP (Evropské inovační partnerství), která cílí na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe prostřednictvím spolupráce členů v tzv. operační skupině EIP.
Prezentoval nám několik již realizovaných projektů. Jedním z nich byl projekt Zpracování lesních těžebních zbytků na biouhel, kde v operační skupině spolupracovalo na přípravě a realizaci projektu celkem 9 členů.
Budoucnost českého lesnictví a navazujícího dřevařského průmyslu, Aleš Erber, nezávislý lesní poradce a správce lesních majetků, akreditovaný lesnický poradce MZe.
Aleš Erber zaměřil svou přednášku hlavně na užitkovost dřeva, které je trvale udržitelnou, obnovitelnou a strategickou surovinou českého stavebnictví pro budoucnost. Zdůraznil, že těžba stromů v lesích musí být maximálně šetrná, že naším cílem jsou lesy druhově pestré, výškově a věkově rozrůzněné na co nejmenší ploše, a tím odolné, stabilní a prosperující, kde ponecháváme staré a biologicky cenné stromy a dostatečné množství tlejícího dřeva. Závěrem nám díky fotografické dokumentaci prezentoval mnohé moderní dřevostavby z tuzemska i zahraničí.

Exkurzní část – komentovaná prohlídka obce zaměřená na prezentaci realizovaných projektů: „Výsadba v obci Hukvaldy – parčík u kostela v Rychalticích a alej podél řeky Ondřejnice“, Program rozvoje venkova 2014–2020/LEADER, a „Výsadba v obci Hukvaldy – ovocný sad, alej a mokřad,“ Operační program Životní prostředí, komentovaná prohlídka Obory Hukvaldy Také exkurzní část nám přinesla spoustu zajímavých poznatků. Bohatý komentář místostarostky Ivany Hrčkové, která nás seznámila s mnoha realizovanými projekty rozvoje obce, na závěr doplnil velmi poutavým povídáním dlouholetý správce Obory Hukvaldy Milan Koutný. Stáda muflonů, daňků i pstruhové sádky – desítky tisíc turistů hladící Lišku Bystroušku a šplhající k hradu Hukvaldy – lovci z celého světa i velkorysé kulturní programy v lesním amfiteátru. To vše patří k životu v hukvaldské oboře a její správce měl o všem dokonalý přehled.

Zapsala dne 3. 5. 2024
Ing. Vanda Myšáková