Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 – verze 6

Dne 12. 12. 2022 byla ministrem zemědělství podepsána Příručka pro zadávání zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 verze 6.

Hlavní změny:
a) Zvýšení limitu na jednu zakázku v rámci přímého nákupu na 100 000 Kč bez DPH (limit na projekt zůstává stejný – tzn. také 100 000 Kč bez DPH).
b) Výslovné umožnění tzv. vyhrazené změny závazku – platí však, že nelze v důsledku
uplatnění vyhrazené změny závazku na budoucí případné zvýšení ceny překročit limit pro daný režim zakázky, je nutno vyhrazenou změnu započítat do předpokládané hodnoty zakázky.
c) Doplnění zákazu zadat zakázku (uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem), pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí upravujícího provádění mezinárodních sankcí, a to zejména
v reakci na tzv. sankční balíčky EU.
d) Doplnění povinnosti žadatele/příjemce dotace doložit čestné prohlášení od vybraného dodavatele, které se týká sankčních opatření a zákona o střetu zájmů s cílem omezit možné porušení těchto předpisů v souvislosti se zakázkami spadajícími pod režim Příručky.
Doporučený vzor čestného prohlášení je nově v Příloze č. 3 Příručky (samostatný soubor ve formátu word) včetně odkazů, prostřednictvím kterých je možno informace
zadavatelem zakázky ověřovat. Aktuální znění bude k dispozici na www.szif.cz v sekci
Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Příručka nabývá účinnosti dne 15. 12. 2022, což je den jejího zveřejnění na stránkách
www.eagri.cz/prv a vztahuje se:

1. Na všechny žádosti o dotaci podané v 15. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje
venkova 2014 – 2020 (povinnost dokládat čestné prohlášení se týká pouze
zadávacích/výběrových nebo cenových marketingů zahájených po nabytí účinnosti tétoPříručky).

2. V případě operací 4.3.1 Pozemkové úpravy a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV), 20.2 Podpora pro zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov (Technická pomoc), se Příručka vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované ve dnech následujících po dni nabytí účinnosti Příručky.

V případě ostatních Žádostí o dotaci se postupuje dle dosavadních verzí Příručky.

Úplné znění Příručky je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a záložka veřejné zakázky) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky v části Ke stažení.