Deklarace chovu koní – dotační rok 2022

Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:

 ANC – Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními
omezeními
 AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření Ošetřování travních
porostů
 EZ – Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost
 NAEKO – Navazující Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření
Ošetřování travních porostů
 NEZ – Navazující opatření Ekologického zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní
porost a zároveň chová koně, je povinen doložit za kontrolní období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu:

a) elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému
ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a

b) elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní
v hospodářství.

Upozornění pro žadatele o poskytnutí podpory ANC – Platba pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními!

 

 

Deklaraci chovu koní 2022, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a následně podat přes Portál farmáře SZIF nejdříve 1. října 2022.

 

Elektronicky vyplněné výše uvedené dokumenty žadatelé dokládají Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 31. října 2022! Nedoručí-li žadatel pro dotační rok 2022 na SZIF Deklaraci chovu koní nejpozději do 31. října 2022 včetně elektronického opisu registru koní, nebudou koně zohledněni při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat!

Pro opatření EZ – Ekologické zemědělství a NEZ – Navazující Ekologické zemědělství
zároveň platí, že žadatel musí mít pro hospodářství, na kterém chová koně, a které deklaruje na Deklaraci chovu koní, evidovaný v IZR ekologický statut pro druh koňovití.

Více zde