Společný dopis na ministra ohledně managmentů na zemědělské půdě 

Vážený pane ministře,

dovolte, abychom jsme se na Vás obrátili jménem čtyřech nevládních organizací ve věci nastavování ekologických managementů na zemědělské půdě.
Poslední dobou se s rostoucí intenzitou obracejí na vedení našich svazů členové svazů, ale i ostatní zemědělci, s dotazy kdo, jak a za jakých podmínek bude nastavovat managementy na zemědělské půdě a zejména pak na trvalých travních porostech. Zkoušeli jsme věc zjistit na Vám podřízených organizacích, bohužel však bez valného výsledku a kvalifikované odpovědi.

V současné době se do nastavování managementů „pletou“ následující organizace:
• Krajské úřady – jejich odbory životního prostředí,
• Chráněné krajinné oblasti či Národní parky,
• Agentura ochrany přírody a krajiny. (dále jen subjekty ochrany přírody)

Bohužel, není nikdo, kdy by tyto organizace svodně zastřešoval a tak se požadavky těchto jednotlivých organizací liší, což má mnohdy velmi matoucí důsledky pro zemědělce, protože neví, s kým mají vlastně jednat a kdo co vlastně chce – mnohdy se pouze ze systému LPIS dozví, že některý z těchto subjektů ochrany přírody hodlá na jimi obhospodařovaných pozemcích zavést nějaký management, aniž by s nimi bylo jakkoliv jednáno, což mezi zemědělci vzbuzuje značnou nevoli.

Navíc k nim ze strany subjektů ochrany přírody (a i ze strany MZe) sdělováno, že pokud se se subjekty ochrany přírody „nedohodnou“, pak nebudou na předmětné pozemky pobírat žádné dotace. To ovšem není žádná dohoda, ale zcela bezprecedentní nátlak zneužívající slabšího postavení zemědělců ve vztahu k orgánům státní správy a to se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími.
Vážený pane ministře, na základě shora uvedeného a vzhledem k tomu, že cca nejpozději v květnu 2023 budou zemědělci podávat žádosti o dotace, Vás žádáme o následující:
1. Vyjasnění, kdo, kdy a jak bude nastavovat, po dohodě se zemědělci, managementy na zemědělské půdě,
2. Zamezení tomu, aby zemědělci byli ze strany subjektů ochrany přírody vystavováni
tlaku na uzavření „dohody“ pod pohrůžkou, že zemědělci nebudou na dotčené pozemky pobírat žádné dotace

Děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem

Dne 3. března 2023

Ing. František Winter v. r.           Ing. David Brož v. r.

předseda ČMSZP                         prezident SMA ČR

Bc. Kateřina Urbánková v. r.        Ing. Milan Boleslav v. r.
manažerka PRO-BIO                      předseda SMO