POZVÁNKA na seminář: Škodliví hlodavci v zemědělství, sadech, zahradách a lesích, možnosti boje s nimi a jejich nebezpečí pro zdraví člověka

Česká společnost rostlinolékařská, z. s.
pobočka Brno, Záhřebská 35, 616 00 Brno

pořádá ve spolupráci s předními odborníky a specialisty z Ústavu biologie obratlovců
ČAV v Brně, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Přírodovědecké fakulty
Palackého univerzity v Olomouci, Státního zdravotního ústavu v Praze, Výzkumného
ústavu rostlinné výroby v Praze, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně a zástupci firem Agrochema, družstvo Studenec, TNA spol. s r.o., Praha – Rodenator, P&L s.r.o., Biskupice a Bayer Cropscience

odborný seminář

Škodliví hlodavci v zemědělství, sadech, zahradách a lesích, možnosti boje s nimi a jejich nebezpečí pro zdraví člověka

Termín semináře: 19.října 2022
Místo konání: Hustopeče u Brna, sál Kulturního domu Herbenova č.4

Časový harmonogram semináře:
8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – 9.15 Zahájení
9.15 – 12,00 Přednášky
12.00 – 13.00 Přestávka – oběd
13.00 – 14.00 Přednášky
14.00 – 15.30 Vystoupení zástupců firem

Předpokládané ukončení semináře 15.30 hodin.
Do ulice Herbenova se dostanete z Dukelského náměstí, nahoře za kostelem projetím krátké ulice Smetanova, která pokračuje jako ulice Herbenova. Parkování je možné přímo u kulturního domu.
Přihlásit se k účasti na semináři můžete na emailovou adresu: jarmila.cerna@ukzuz.cz
Pro účastníky je zajištěno občerstvení a oběd. Poplatek ve výši 150,- Kč za osobu může být uhrazen v hotovosti u prezence nebo převodem na základě vystavené faktury.

 

 


PROGRAM
Termín semináře: 19.října 2022
Místo konání: Hustopeče u Brna, sál Kulturního domu Herbenova č.4

8.00 – 9.00 prezence účastníků
9.00 – Zahájení Úvodní slovo k problematice hlodavců
9.15 – 9.45 Poškozování lesních dřevin hlodavci ve vegetační sezóně –
„nová“ hrozba pro pěstování lesů?
prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. a kol., Agronomická fakulta Mendelovy
univerzity v Brně
9.50 – 10.20 Význam různých druhů plodin jako habitatů pro hraboše
polního
doc. RNDr. Marta Heroldová, CSc. a kol., Mendelova univerzita v Brně
10.25 – 10.55 Přemnožení hraboše polního v roce 2019: regionální rozdíly
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
11.00 – 11.30 Rizika spojená s rodenticidy používanými proti hlodavcům v
antropogenním prostředí
Mgr. Václav Stejskal, Ph.D., RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.,
VÚRV, v.v.i., Praha, doc. Pavel Rödl, RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D., 3. LF UK
11.35 – 12.05 Nebezpečí odnosů a akumulace uskladněných komodit nebo
rodenticidních nástrah synantropními hlodavci
doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc., RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D., 3. LF UK,
Mgr. Václav Stejskal, Ph.D., RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D., Ing. Radek Aulický, Ph.D.,
VÚRV, v.v.i., Praha
Přestávka – oběd
13.00 – 13.30 Hraboš polní očima ÚKZÚZ.
Ing. Jakub Beránek, Ph.D., ÚKZÚZ Brno
13.35 – 14.05 Historie poškození lesních porostů hlodavci
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., VÚLHM, v.v.i., Strnady

Vystoupení zástupců firem:
14.15 – 14.30Využití přípravku Stutox II k hubení hraboše polního
Ing. Pavlína Dokulilová, Agrochema, družstvo Studenec
14.35 – 14.50
MVDr. Milan Malena, Bayer Cropscience
14.55 – 15.10 Terrier – český podpovrchový aplikátor rodenticidů
Ing. Antonín Šedek, P&L s.r.o. Biskupice
15.15 – 15.30 Metoda hubení hlodavců v sadech a polních podmínkách-
Rodenator
Petr Horáček, TNA spol.s r.o., Praha
Ukončení semináře.

Změna programu vyhrazena!