Novela vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři a novela vyhlášky o lesním hospodářském plánování

Novela vyhlášky, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 187/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři.

Cílem vyhlášky je zejména uvést do souladu ustanovení vyhlášky č. 151/2005 Sb. se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Změny souvisejí s definováním nového pojmu „rostlina technického konopí“ v § 2 písm. g) tohoto zákona a dále s vyčleněním ohlašovací povinnosti osob pěstujících rostliny technického konopí z § 29 do nového samostatného § 29b, stanovícího podmínky ohlašovací povinnosti osob pěstujících rostliny technického konopí.

Součástí jsou dále legislativně technické úpravy spočívající v aktualizaci odkazů na další právní předpisy.


Novela vyhlášky o lesním hospodářském plánování a vyhlášky č. 456/2021 Sb.

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 186/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Novela vyhlášky č. 84/1996 Sb. reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření, dozorové činnosti orgánů státní správy lesů a kontroly plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů v souvislosti s nutností zajistit trvale udržitelné hospodaření v měnících se přírodních podmínkách. Dále byly provedeny opravy zjevných nedostatků současného znění vyhlášky zjištěné při její praktické aplikaci a doplněny nezbytné úpravy spojené s novelizací lesního zákona.

Novela vyhlášky č. 84/1996 Sb.  tak zejména upravuje ustanovení týkající se alternativních způsobů zpracování lesních hospodářských plánů a odvození jejich závazných ustanovení. Vyhláška je koncipována tak, že doplňuje nebo rozšiřuje současné znění vyhlášky o ustanovení specifické pouze pro alternativní metody hospodářské úpravy lesů pro nepasečné lesnické hospodaření.

Novelou vyhlášky č. 456/2021 Sb. se odstraňují výkladové nejasnosti v příloze č. 1 této vyhlášky.