Klimatická akce: Rada a Parlament se dohodly na zavedení rámce certifikace odstranění uhlíku v EU

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dnes dosáhli dočasné politické dohody o nařízení, které má zavést první rámec certifikace na úrovni EU pro odstranění uhlíku. Dobrovolný rámec má usnadnit a urychlit nasazení vysokokvalitních aktivit odstranění uhlíku a snižování emisí ze půdy v EU.

Jakmile vstoupí v platnost, nařízení bude prvním krokem směrem k zavedení komplexního rámce odstranění uhlíku a snižování emisí ze půdy v legislativě EU a přispěje k ambicióznímu cíli EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, jak je stanoveno v evropském klimatickém zákoně.

Dnes dosažená dohoda je dočasná a čeká na formální přijetí oběma institucemi.

Hlavní prvky dohody – Rozsah nařízení

Dohoda rozšiřuje rozsah nařízení na snižování emisí ze půdy a zachovává otevřenou definici odstranění uhlíku, která odpovídá té, kterou používá Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Také rozlišuje mezi následujícími aktivitami odstranění uhlíku a snižování emisí a čtyřmi odpovídajícími typy jednotek:

  • trvalé odstranění uhlíku (ukládání atmosférického nebo biogenního uhlíku po několik staletí)
  • dočasné skladování uhlíku v dlouhodobých produktech (např. dřevěné konstrukce) s dobou trvání alespoň 35 let a které lze monitorovat na místě po celou dobu monitorování
  • dočasné skladování uhlíku z „carbon farming“ (např. obnova lesů a půdy, správa mokřadů, louk a luk)
  • snížení emisí ze půdy (z „carbon farming“), které zahrnuje snižování emisí oxidu uhličitého a oxidu dusného z hospodaření s půdou a pokud tyto aktivity v konečném důsledku vedou k zlepšení uhlíkové rovnováhy půdy, správu mokřadů, minimální orbu a použití půdních pokryvů spojených s omezeným použitím hnojiv, atd.

Poslední dvě aktivity musí trvat alespoň pět let, aby mohly být certifikovány, a nesmí vést k nabytí půdy pro spekulativní účely, které by negativně ovlivňovaly venkovské komunity.

Do roku 2026 je Komise pověřena vypracováním zprávy o proveditelnosti certifikace aktivit vedoucích k redukci emisí jiných než ty související s půdou (uhlík a oxid dusný). Zpráva bude založena na pilotní metodologii certifikace pro aktivity snižování emisí zemědělství z enterické fermentace a správy hnoje.

Aktivity, které nevedou k odstranění uhlíku nebo snížení emisí ze půdy, jako je zabránění odlesňování nebo projekty obnovitelné energie, nejsou zahrnuty do rozsahu nařízení. Spoluzákonodárci se také dohodli na vyřazení zlepšené těžby uhlovodíků z aktivit trvalého odstranění uhlíku a výslovně upřesnili, že aktivity a operátoři v mořském prostředí jsou zahrnuti do rozsahu nařízení.

Nová pravidla se budou vztahovat na aktivity probíhající v EU. Při přezkoumání nařízení by však Komise měla zvážit možnost umožnit geologické skladování uhlíku v sousedních třetích zemích, pokud tyto země splní environmentální a bezpečnostní normy EU.

Kritéria a postup certifikace
Dočasná dohoda zachovává požadavek návrhu Komise, že aktivity odstraňování uhlíku musí splňovat čtyři základní kritéria, aby mohly být certifikovány: kvantifikace, doplnění, dlouhodobé skladování a udržitelnost.

Na základě těchto kritérií vypracuje Komise, s pomocí odborné skupiny, šité certifikační metodiky pro různé typy aktivit odstraňování uhlíku s cílem zajistit správnou, harmonizovanou a nákladově efektivní implementaci kritérií odstraňování uhlíku. Spoluzákonodárci provedli některé změny, aby přesněji definovali na základě kterých kritérií musí být metodiky vyvinuty a zahrnuli seznam indikací, kter

é aktivity by měly být prioritizovány.

Spoluzákonodárci se dohodli na zachování hlavních prvků dvoukrokového procesu certifikace a dobrovolné povahy certifikace, ale zahrnuli další upřesnění, jak proces certifikace funguje.

Pokud jde o udržitelnost pro „carbon farming“, spoluzákonodárci přidali pokyny, jak musí být chápány cíle udržitelnosti a zahrnuli, že činnost „carbon farming“ musí vždy přinést alespoň biodiverzitní spoluúčinek (včetně zdraví půdy a zabránění degradaci půdy).

Pro aktivity „carbon farming“ dočasná dohoda členským státům umožňuje poskytnout farmářům možnost poskytovat rady o postupu při žádosti a umožnit synergii mezi identifikačním systémem pro zemědělské parcely v rámci SZP (LPIS) a informacemi generovanými certifikačním procesem v tomto rámci.

Použití jednotek
Dočasná dohoda stanoví pravidla pro registraci a vydání jednotek (odpovídající jednomu tuně certifikovaného čistého užitku vygenerovaného jednou z aktivit odstraňování uhlíku nebo snižování emisí ze půdy/zemědělství) v veřejných registrech a, až bude vyvinut, v registru EU.

Spoluzákonodárci se dohodli na zařazení, že certifikované jednotky mohou být použity pouze pro klimatické cíle EU a národně určený příspěvek (NDC) a nesmí přispívat k NDC třetích zemí a mezinárodním systémům plnění povinností. Tyto pravidla, včetně příslušných úprav, budou přezkoumány v roce 2026.

Monitorování a odpovědnost
Nařízení stanoví jasné povinnosti monitorování a pravidla odpovědnosti pro operátory. Vyjednavači se dohodli na rozlišení mezi obdobím činnosti a obdobím monitorování (které vždy pokrývá alespoň období činnosti) a upřesnili, že operátoři budou odpovědni za řešení případů reverzních účinků (tj. uvolnění CO2 zpět do atmosféry) vyplývajících z aktivity odstraňování uhlíku během období monitorování.

Dohoda vyzývá Komisi, aby při vypracování certifikačních metodik zahrnula jasné mechanismy odpovědnosti. Mechanismy odpovědnosti by měly řešit případy reverzních účinků a důsledky neúplného nebo přerušeného monitorování a nesplnění požadavků operátorů během období monitorování. Mohou zahrnovat kolektivní rezervy nebo účty jednotek odstraňování uhlíku a mechanismy pojištění předem.

Registry EU
Text dohodnutý spoluzákonodárci vyzývá Komisi, aby do čtyř let od vstupu nařízení v platnost zřídila společný a transparentní elektronický registrační systém EU, který zpřístupní a zpřehlední informace o certifikaci a jednotkách veřejnosti, včetně certifikátů o shodě a souhrnů certifikačních auditů. Do té doby certifikační schémata v rámci tohoto rámce musí poskytovat veřejné registry založené na automatizovaných a interoperabilních systémech. Spoluzákonodárci také zavedli pravidla o financování registru EU, který bude financován ročními pevnými uživatelskými poplatky proporcionálními k využití registru.

 

Další kroky

Dočasná dohoda nyní bude předložena k posouzení zástupcům členských států v Radě (Coreper) a výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Pokud bude schválena, text bude následně muset být formálně přijat oběma institucemi po revizi právníky-lingvisty, než může být zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupit v platnost.

Pozadí

Zatímco prioritou EU v oblasti klimatických opatření je rychlé snižování emisí skleníkových plynů, aby dosáhla klimatické neutrality do roku 2050, bude také muset kompenzovat zbylé těžko redukovatelné emise zvětšením odstraňování uhlíku z atmosféry. Jako první krok směrem k další integraci programů odstraňování uhlíku do politiky EU v oblasti klimatu, dne 30. listopadu 2022 navrhla Evropská komise nařízení vytvářející dobrovolný celoevropský rámec pro certifikaci vysokokvalitního odstraňování uhlíku.

Cílem návrhu je podpořit vývoj technologií odstraňování uhlíku a udržitelných řešení pro uhlíkové zemědělství. Také si klade za cíl vytvořit nové příležitosti k výdělku pro průmyslová odvětví nasazující technologie odstraňování uhlíku nebo vyvíjející dlouhodobé produkty pro ukládání uhlíku a pro správce půdy zapojené do inovativních zemědělských praktik zaměřených na uhlíkové hospodaření. K tomu účelu stanovuje jasné a spolehlivé pravidla na úrovni EU pro kvantifikaci, monitorování a ověřování odstraňování uhlíku.

Rada schválila svůj jednací mandát na úrovni Coreper dne 17. listopadu 2023, zatímco Evropský parlament dosáhl svého stanoviska dne 21. listopadu 2023.