Uhlíkové zemědělství

Uhlíkové zemědělství je zahrnuto i do strategie Farm to Fork, kterou Komise předložila
v květnu 2020. Odstraňování uhlíku je jednou z klíčových aktivit nové Evropské komise.
Komise plánuje jeho podporu skrze SZP a skrze soukromé investice. V rámci SZP by mohlo být uhlíkové zemědělství podporováno v rámci eko-schémat v I. pilíři SZP. Do uhlíkového zemědělství zahrnuty i trvalé travní porosty, lesní porosty, zalesňování, mokřady, rašeliniště.

Certifikace odstraňování uhlíku a uhlíkové zemědělství

Zástupce DG CLIMA uvedl, že Komise bude usilovat o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, a o redukci GHG emisí o 55 % do roku 2030. Komise se bude zaměřovat na možnosti redukce a zachycování emisí, pozornost bude věnována opatřením založeným na přírodních řešeních.

Evropský parlament dokonce usiluje o 60 % do roku 2030. Evropský parlament
obecně navrhuje ke klimatickým cílům EU výrazně ambicióznější cíle, než Evropská komise. Tomu je nutno klást důraz. Komise připravuje zavedení certifikace odstraňování uhlíku, certifikace by se měla vztahovat na obchodní dohody. V případě zemědělství bude situace o něco komplikovanější, než u průmyslu – zemědělství nejen produkuje emise, ale i zachycuje.