Odolnější Evropa: 2 strategie, které ovlivní směřování budoucí SZP

STRATEGIE které ovlivní budoucí SZP:

1)Zastavení úbytku biologické rozmanitosti

2)vybudování zdravého a udržitelného potravinového systému (F2F)

Evropská komise dne 20.5.2020 přijala novou komplexní strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našeho života, a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí. Tyto dvě strategie se vzájemně posilují a spojují přírodu, zemědělce, podniky a spotřebitele, aby společně pracovali na konkurenceschopné a udržitelné budoucnosti.

61987805_2308040056119370_3626215075259351040_nV souladu se Zelenou dohodou pro Evropu navrhují tyto strategie ambiciózní opatření a závazky EU s cílem zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě i na celém světě a transformovat naše potravinové systémy tak, aby se staly celosvětovou normou konkurenceschopné udržitelnosti, ochrany zdraví lidí a planety i zajištěného živobytí všech aktérů v potravinovém hodnotovém řetězci. Krize COVID-19 ukázala, jak jsme v důsledku rostoucího úbytku biologické rozmanitosti zranitelní a jak zásadní je pro naši společnost dobře fungující potravinový systém. Tyto dvě strategie jsou zaměřeny na občany, stanoví závazky ke zvýšení ochrany půdy a moře, obnovení poškozených ekosystémů a vybudování vedoucí pozice EU ve světě, a to jak v oblasti ochrany biologické rozmanitosti, tak při vytváření udržitelného potravinového řetězce.

Nová strategie v oblasti biologické rozmanitosti se zabývá klíčovými faktory úbytku biologické rozmanitosti, jako je neudržitelné využívání půdy a moří, nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazní nepůvodní druhy. Strategie, která byla přijata během pandemie COVID-19, je ústředním prvkem plánu obnovy EU, který je zásadní pro prevenci nákaz a budování odolnosti vůči nim v budoucnu a poskytuje okamžité obchodní a investiční příležitosti pro oživení hospodářství EU. Jejím cílem je rovněž začlenit problematiku biologické rozmanitosti do celkové strategie hospodářského růstu EU, aby se stala její nedílnou součástí. Strategie navrhuje mimo jiné stanovit závazné cíle zaměřené na obnovu poškozených ekosystémů a řek, zlepšení stavu chráněných přírodních stanovišť a druhů v EU, navrácení opylovačů na zemědělskou půdu, zmírnění znečištění, větší ekologičnost měst, rozšíření ekologického zemědělství a dalších zemědělských postupů šetrných k biologické rozmanitosti a zlepšení zdraví evropských lesů. Strategie zahrnuje konkrétní kroky, které mají oživit evropskou biologickou rozmanitost do roku 2030, mimo jiné přeměnit nejméně 30 % evropských území a moří v účinně řízené chráněné oblasti a z nejméně 10 % zemědělské plochy opětovně vytvořit chráněné oblasti s velkou biologickou rozmanitostí.

Opatření plánovaná v oblasti ochrany přírody, udržitelného využívání a obnovy přinesou místním komunitám ekonomický prospěch a vytvoří udržitelná pracovní místa a růst. Na biologickou rozmanitost budou z různých zdrojů, včetně finančních prostředků EU, vnitrostátních a soukromých zdrojů financování, ročně uvolněny prostředky ve výši 20 miliard EUR.

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ umožní přechod na udržitelný potravinový systém EU, který zajistí zabezpečení potravin a přístup ke zdravé stravě pocházející ze zdravé planety. Zmenší environmentální a klimatickou stopu potravinového systému EU a posílí jeho odolnost, ochrání zdraví občanů a zajistí živobytí hospodářských subjektů. 61757922_897715693893055_524959580413755392_nStrategie stanoví konkrétní cíle transformace potravinového systému EU, mimo jiné omezit používání pesticidů a s ním související rizika o 50 %, snížit používání hnojiv o nejméně 20 %, snížit prodej antimikrobiálních látek používaných pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 % a dosáhnout toho, aby 25 % zemědělské půdy bylo obděláváno podle pravidel ekologického zemědělství. Navrhuje rovněž ambiciózní opatření, která zajistí, aby zdravá varianta byla pro občany EU ta nejjednodušší, a to včetně lepšího označování, které by více vyhovovalo informačním potřebám spotřebitelů, pokud jde o zdraví a udržitelné potraviny.

Evropští zemědělci, rybáři a producenti akvakultury hrají při přechodu na spravedlivější a udržitelnější potravinový systém klíčovou úlohu. V rámci společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky získají z nových zdrojů financování a ekorežimů podporu na zavádění udržitelných postupů. Vytvoření evropské ochranné známky přinese nové obchodní příležitosti a diverzifikaci zdrojů příjmů evropských zemědělců a rybářů.

Obě strategie jakožto hlavní součást Zelené dohody pro Evropu rovněž podpoří hospodářské oživení. V souvislosti s koronavirovou nákazou usilují o posílení odolnosti naší společnosti vůči budoucím pandemiím a hrozbám, jako jsou dopady změny klimatu, lesní požáry, nedostatek potravin nebo šíření nemocí, a to i podporováním udržitelnějších postupů v zemědělství, rybolovu a akvakultuře a řešením otázky ochrany volně žijících a planě rostoucích druhů a nezákonného obchodu s nimi.

Strategie zahrnují rovněž důležité mezinárodní prvky. Strategie v oblasti biologické rozmanitosti znovu potvrzuje odhodlání EU jít při řešení celosvětové krize v oblasti biologické rozmanitosti příkladem. Komise se bude snažit mobilizovat všechny nástroje vnější činnosti a mezinárodních partnerství, aby na konferenci smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v roce 2021 napomohla vytvoření ambiciózního nového celosvětového rámce OSN pro biologickou rozmanitost. Cílem strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je v úzké spolupráci s mezinárodními partnery podporovat globální přechod na udržitelné potravinové systémy.

Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans k tomu řekl: „Krize v souvislosti s koronavirem ukázala, jak jsme všichni zranitelní a jak důležité je obnovit rovnováhu mezi lidskou činností a přírodou. Změna klimatu a ztráta biologické rozmanitosti představují pro lidstvo jasné a aktuální nebezpečí. Smyslem Zelené dohody pro Evropu a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je vytvořit nový systém, v němž by příroda, potravinové systémy a biologická rozmanitost byly ve větší rovnováze, a chránit tak zdraví a dobré životní podmínky občanů a zároveň zvýšit konkurenceschopnost a odolnost EU. Tyto strategie jsou klíčovou součástí právě začínající velké transformace.“

Stella Kyriakidesová, komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedla: „Musíme pokročit vpřed, potravinový systém EU se musí stát hnací silou udržitelnosti. Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ přinese obecně změnu k lepšímu v tom, jak vyrábíme, nakupujeme a spotřebováváme potraviny, která bude prospěšná zdraví občanů, společnosti a životnímu prostředí. Nabízí příležitost sladit potravinové systémy se zdravím naší planety, zajistit bezpečnost potravin a naplnit očekávání Evropanů, pokud jde o zdravé, ekologicky šetrné potraviny vyprodukované za spravedlivých podmínek.“

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius dodal: „Příroda je životně důležitá pro naši fyzickou a duševní pohodu. Filtruje vzduch a vodu, reguluje klima a zajišťuje opylování plodin. My se však chováme tak, jako by nebyla důležitá, a ztrácíme ji v nebývalém templu. Tato nová strategie v oblasti biologické rozmanitosti vychází z toho, co se osvědčilo v minulosti, a doplňuje nové nástroje, které nás zavedou na cestu ke skutečné udržitelnosti, z níž budou mít prospěch všichni. Cílem EU je chránit a obnovovat přírodu, přispět k hospodářskému zotavení ze současné krize a vést k vytvoření ambiciózního globálního rámce na ochranu biologické rozmanitosti planety.“

Další postup

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tyto dvě strategie a závazky, které z nich vyplývají, schválily. Všichni občané a zúčastněné strany se vyzývají, aby se zapojili do široké veřejné diskuse.

Souvislosti

Zelená dohoda pro Evropu, kterou dne 11. prosince 2019 představila Komise pod vedením předsedkyně von der Leyenové, stanoví ambiciózní plán směřující ke klimaticky neutrálnímu oběhovému hospodářství, v němž je hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů.

Zelená dohoda pro Evropu se opírá o ambiciózní cíl, jímž je zastavit a zvrátit úbytek biologické rozmanitosti přeměnou našich potravinových systémů, způsobů využívání lesů, půdy, vody a moře i energetických, městských a průmyslových systémů. Zdůrazňuje rovněž zásadní význam společného řešení změny klimatu a biologické rozmanitosti.

Další informace

Materiály pro média:

Otázky a odpovědi týkající se strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Otázky a odpovědi týkající se strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Informační přehled o strategii v oblasti biologické rozmanitosti

Informační přehled o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“

Informační přehled o podnikatelském povědomí o biologické rozmanitosti

Informační přehled o přínosech pro zemědělce

Informativní přehled o příspěvku společné zemědělské politiky k Zelené dohodě pro Evropu

Dokumenty:

Strategie v oblasti biologické rozmanitosti

Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“

Doprovodné dokumenty ke strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“:

Pracovní dokument útvarů Komise o souvislosti mezi reformou SZP a Zelenou dohodou

Doprovodné dokumenty ke strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ naleznete zde:

  • Plán pro kontrolu účelnosti právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat
  • Zpráva o provádění směrnice o udržitelném používání pesticidů
  • Zpráva o hodnocení právních předpisů týkajících se pesticidů v rámci programu REFIT
  • Zpráva o výživovém označování na přední straně obalu
  • Pracovní dokument útvarů Komise o hodnocení nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních

Stanovisko skupiny hlavních vědeckých poradců „Směrem k udržitelnému potravinovému systému – přesun od potraviny jako komodity k potravině jakožto společnému statku“

Internetové stránky:

Zelená dohoda pro Evropu

Biologická rozmanitost

Od zemědělce ke spotřebiteli (F2F)

Zdroj: Evropská komise