Jak bude fungovat Evidence skutečných majitelů – požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz

V minulém roce jste se mohli na různých webech dočíst o tom, že od ledna tohoto roku bude v platnosti tzv. Evidence skutečných majitelů  (návrhu zákona o evidenci skutečných majitel naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=886&CT1=0), tento návrh transponuje požadavky tzv. páté směrnice proti praní špinavých peněz („V. AML směrnice“). Návrh prozatím čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou po vrácení Senátem. Jeho nabytí lze předpokládat účinnosti zákona v 1. polovině roku 2021.

Nové úpravě je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť obsahuje řadu poměrně závažných sankcí v případě nezapsání skutečného majitele, včetně zákazu výplaty zisku skutečnému majiteli a pozastavení jeho hlasovacích práv.

Pokud bude změna spočívat ve změně údajů obsažených ve veřejném rejstříku (obchodním, spolkovém, atd.), dojde k průpisu automaticky. 

1) Jak se mohu dozvědět, zda k tomuto průpisu došlo?
Jednou ze zásadních změn zaváděných zákonem a požadovaných evropskou směrnicí je veřejnost údajů v evidenci. Průpis by tak v budoucnu mělo být možno zkontrolovat prostým náhledem webové stránky, která by měla tvořit součást webových stránek veřejných rejstříků.
2) Pokud dojde ke změně, propíše se změna společně s aktualizací zápisu v OR?
Pokud bude změna vyplývat z neevidované právní skutečnosti a skutečný stav nebude odpovídat záznamu v evidenci, bude vždy možné zapsat dané údaje samostatně přes notáře nebo rejstříkový soud. V takovém případě však bude automatický průpis do budoucna pozastaven do té doby, než bude podán návrh na jeho obnovu.
3) Existují výjimky, které tuto povinnost  nebudou muset plnit?
 Na to odpovídá § 7 písm. l) návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů  (např. příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, honební společenstvo,…) .
Do nabytí účinnosti návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů platí stávající právní úprava obsažená v části páté zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Dle této úpravy mají povinnost zapsat své skutečné majitele do (zatím neveřejné) evidence svěřenských fondů všechny právnické osoby zapisované do veřejných rejstříků.
Za nezapsání však v současnosti nehrozí žádná přímá sankce, právnickým osobám však mohou vzniknou určité (spíše administrativní) obtíže např.  dotace nebo při některé bankovní úkony.
Výše uvedené je proto třeba považovat pouze za nezávazné a informativní, jelikož návrh zákona ještě nebyl schválen
Zdroj: MS ČR a ČMSZP